Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie.

  • szt.
  • 50,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Bezpieczna budowa.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie.

Publikacja adresowana jest do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inwestorów, ...

ze Wstępu:
Książka została opracowana przez doświadczonego kierownika budowy na podstawie doświadczeń zawodowych autora w zakresie realizacji inwestycji budowlanych. W każdej z faz realizacyjnych procesu budowlanego najważniejszym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa budynków, obiektów, mienia i osób zawiązanych z ich realizacją i użytkowaniem.
W opracowaniu usystematyzowano rozważania na temat identyfikacji niekorzystnych zjawisk budowlanych zagrażających realizacji inwestycji. Podano podstawy prawne, metodologiczne odpowiedzialności zawodowej w zakresie bhp. Część publikacji poświęcono zagadnieniem ogólnym bezpieczeństwa inwestycji jak również wymaganiom szczegółowym.

Opracowanie stanowi jedynie próbę przekazania doświadczen autora  i praktyczny poradnik w zakresie podstawowych obowiązków i czynności kierownika budowy oraz uzupełnienie literaturyprzedmiotu na rynku wydawniczym opracowań w tym zakresie.

SPIS TREŚCI: 

Wstęp.
1.Wprowadzenie.
2.Pojęcia podstawowe ,definicje.
3.Podstawa prawna .
4.Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie-podstawy prawne.
4.1.Podstawa prawna wynikająca z Prawa Budowlanego.
4.2.Podstaw prawna wynikająca z Kodeksu Pracy.
4.3.Podstawy prawne wynikające z przepisów ogólnych w zakresie budownictwa i przemysłu.
5.Bezpieczeństwo w robotach budowlanych warunki ogólne.
6.Bezpieczeństwo na budowie-warunki szczególne.
6.1.Czynniki powodujące wypadki na budowie.
6.2.Prawa i obowiązki w zakresie bhp.
6.3.Zagospodarowanie placu budowy, komunikacja.
6.4.Warunki socjalne, transport technologiczny ,składowanie.
6.5.Roboty montażowe.
6.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
6.7.Urządzenia, maszyny znajdujące się na budowie.
6.8.Prace na wysokości.
6.9.Warunki szczególne.
6.10.Bezpieczeństwo w robotach ziemnych.
6.11.Prace remontowe i rozbiórkowe.
6.12.Materiały niebezpieczne.
6.13.Prace spawalnicze.
6.14.Roboty rozbiórkowe.
6.15.Prace rozbiórkowe związane z usuwaniem azbestu.
7.Odpowiedzialność kierownika budowy.
8.Podsumowanie.
Spis tablic.
Literatura.

Załącznik nr 1.Wykaz polskich norm w zakresie bhp.
Załącznik nr 2.Rozporządzenie w zakresie bhp.
Załącznik nr 3.Rozporządzenia w zakresie planu BIOZ.
Załącznik nr 4.Kodeks Pracy.

wydawca: Wydawnictwo Prawo i Budownictwo
autorzy: K.Michalik
rok wydania: 2014
ilość stron: 285
format: B5
ISBN: 978-83-937513-7-2.
oprawa miękka