płyta CD Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH Bistyp - 3 kw. 2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1769
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 261,36 zł 261,00 zł / szt.

płyta CD Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - 3 kwartał 2021

Płyta CD zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych i robót remontowych w obiektach zabytkowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach. 
 
Katalog składa się z trzech części, które odpowiednio zawierają:
 
1. ceny jednostkowe robót (na różnym poziomie scalenia), które stanowią ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych. Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji wykonywane przy zastosowaniu standardowych rozwiązań, jak tez przy zastosowaniu nowoczesnych technologii stosowanych przy robotach remontowych. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:
 • ogólnobudowlanej
 • sanitarnej: instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
 • elektrycznej
 • inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

2. ceny obiektów
– obiekty modelowe, stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację obiektów kubaturowych, wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych. Ceny obiektów modelowych w podziale na elementy robót są szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów remontów lub modernizacji i znajdują zastosowanie sporządzaniu Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)
 
3. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich itp. 
 
ZASTOSOWANIE:
 • ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;
 • szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;
 • sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa;
 • określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych;
 • sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;
 • szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);
 • analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;
 • opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • ubezpieczycieli
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego  
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego
 
ZALETY:
 • bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych dotyczących remontów i modernizacji we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie
 • na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,
 • pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót. 
 • katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót remontowych i modernizacyjnych ze względu na zamieszczone w katalogu wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach 
 • zawiera ceny robót remontowych i modernizacyjnych w nowych technologiach stosowanych w budownictwie
 • łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres
 
Wydawnictwo stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.
 

Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 3 KW. 2021 r.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1. Roboty remontowe budowlane
2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe
3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK)
5. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01)
6. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych
7. Modernizacje linii n/n
8. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
9.Roboty remontowe sieci cieplnych
10. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych
11.Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3; 
    CPV 45443000-4
12. Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield – kod CPV 45442300-0
      (nakłady podstawowe na wysokości do 5m)
13. Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45112300-0
14. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli- kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0
15. Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8, CPV 45410000-4
16. Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii
17. Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5
18. Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą
19. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
20. Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. Wymiana centralnej ciepłej i zimnej wody
2. Wymiana centralnego ogrzewania
3. Wymiana kanalizacji sanitarnej
4. Usuwanie awarii i remonty sieci wodociągowych
5. Usuwanie awarii i remonty sieci kanalizacyjnych
6. Usuwanie awarii i remonty sieci cieplnych
7. Instalacje gazowe
8. Remonty kotłowni i kominów
9. Remonty dachów
10. Remonty obiektów kubaturowych
11. Remonty nawierzchni sportowych
12. Rozbiórki
13. Remonty elewacji
14. Izolacje.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych.

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-
    montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich.

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 – 2013 / rok poprzedni - 100 /.

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano – montażowej w latach
    1994 - 2014

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki 
     tych opłat.

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
     budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
     Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

wydawca: Wolters Kluwer SA
seria: BISTYP Remonty
rok wydania: 2021 r. / kwartalnik

nośnik: płyta CD; licencja na 1 stanowisko komputerowe