Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo. Poradnik. M.Rokiel

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 178
 • Producent: Grupa MEDIUM
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
 • szt.
 • 220,00 zł / szt.
 • Niedostępny

 na zamówienie mailem

Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik.
Projektowanie. Wykonawstwo.

Poradnik wyjaśnia wiele zjawisk i procesów związanych z zawilgacaniem zachodzącym w budynkach.
Stanowi pomoc dla ekspertów, projektantów i wykonawców w praktycznym stosowaniu rozwiązań naprawczych i doborze właściwych materiałów i technologii, które umożliwiają właściwe i wieloletnie użytkowanie pomieszczeń w obiektach budowlanych.

W opracowaniu omówiono takie tematy, jak:
 • renowacje starego budownictwa,
 • balkony i tarasy,
 • pomieszczenia wilgotne i mokre,
 • dachy zielone,
 • wybrane zagadnienia dotyczące hydroizolacji basenów,
 • czy hydroizolacji zarówno cokołowych części budynków, jak i zagłębionych w gruncie.

z Przedmowy Autora:

"...Treść rozdziału I Renowacja starego budownictwa rozszerzono o zagadnienia związane z diagnostyką mykologiczną, dodano podrozdział związany ze szczegółowym opisem schematów zawilgoceń i związaną z nimi koncepcją prac renowacyjnych, uaktualniono i rozszerzono podrozdziały związane z wykonaniem wtórnych hydroizolacji. Dodano zagadnienia związane z ochroną elewacji – nie są to tylko tynki renowacyjne, lecz kompleksowa analiza i zalecenia projektowo-wykonawcze związane z zastosowaniem m.in. tynków renowacyjnych, ofiarnych, wapiennych, trasowych, ciepłochronnych, wymalowaniami dekoracyjno-ochronnymi, naprawą zarysowanych tynków i naprawą murów ceglanych. Podrozdział dotyczący błędów i zaniedbań przeredagowano i dodano nowy dotyczący kompleksowości prac renowacyjnych, w którym opisano różnego rodzaju praktyczne sytuacje i problemy, które trzeba rozwiązać na etapie diagnostyki, projektowania i wykonywania prac.


Rozdział II Tarasy i balkony w części poświęconej czynnikom destrukcyjnym poszerzono o zagadnienia korozji obróbek blacharskich (w kolejnych podrozdziałach podano poprawne rozwiązania), dodano zagadnienia cieplno-wilgotnościowe (wpływ mostków termicznych na kondensację wilgoci, problem kondensacji międzywarstwowej z uwzględnieniem szerokości spoin i wielkości płytek) oraz kwestię doboru termoizolacji ze względu na obciążenia mechaniczne, poszerzono i omówiono zagadnienia związane z doborem materiału na izolację międzywarstwową i umiejscowieniem jej w połaci. Detale wariantów z powierzchniowym i drenażowym odprowadzeniem wody rozdzielono w osobnych podrozdziałach, jednocześnie poszerzając zawartość podrozdziałów w porównaniu do poprzednich wydań. Ze względu na wagę problemu zasadom wykonania i uszczelnienia progu drzwiowego przeznaczono nowy podrozdział. Analogicznie do rozdziału I, dodano podrozdział o kompleksowości prac, w którym nie tylko omówiono zasady hydroizolacji schodów na taras/balkon, ale przedstawiono kilka nietypowych przykładów, które mogą sprawiać problem na etapie zarówno projektowania i wykonawstwa, jak i na etapie diagnostyki przyczyn uszkodzeń.


Rozdział III Pomieszczenia wilgotne i mokre został przeredagowany tak, aby tworzyć minikompendium pozwalające na zaprojektowanie i wykonanie warstwy podłóg i ścian w różnych pomieszczeniach, niezależnie od obciążeń mechanicznych. Obejmuje on nie tylko zagadnienia związane z doborem hydroizolacji podpłytkowej i jej wykonaniem oraz warstwy użytkowej (płytki, klej, zaprawa spoinująca, elastyczna masa dylatacyjna), ale także kwestie doboru termoizolacji (twardość, odkształcalność) oraz podkładu pływającego (grubość i parametry wytrzymałościowe w zależności od obciążeń mechanicznych). Omówiono także zagadnienia związane z wilgotnością i wyrezonowaniem podłoża. W drugiej części uaktualniono podrozdział związany z posadzkami przemysłowymi w pomieszczeniach mokrych.


Bardzo znacznych zmian doczekał się rozdział IV Hydroizolacje zagłębionych w gruncie oraz cokołowych części budynków. Pojawiło się dużo próśb Czytelników o rozszerzenie rozdziału o materiały rolowe (papy i folie), które, jakkolwiek obecne na rynku od kilkudziesięciu lat, cały czas stwarzają problemy wykonawcze. Dlatego do treści rozdziału IV dodano zagadnienia projektowania i wykonania hydroizolacji z pap, membran bitumicznych oraz folii/membran z tworzyw sztucznych. Dodatkowo zakres rozdziału poszerzono o hybrydowe zaprawy uszczelniające oraz roztwory i emulsje bitumiczne. Dodano także zagadnienia związane z konstrukcjami z betonów wodonieprzepuszczalnych.


W rozdziale V Dachy zielone oraz rozdziale VI Wybrane zagadnienia hydroizolacji basenów dokonano relatywnie najmniej zmian. Przede wszystkim uaktualniono numery norm i wytycznych, w rozdziale V podzielono wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji dla układów tradycyjnych i odwróconych...."

Spis treści

I RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA / 11
1. Wstęp / 12
2. Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych i ich zachowanie się wobec wody / 19
3. Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków / 24
4. Sole najczęściej występujące w obiektach budowlanych / 36

5. Analiza przyczyn zawilgoceń, diagnostyka obiektu / 42
5.1. Ogólne zalecenia / 42
5.2. Diagnostyka konstrukcji i diagnostyka mykologiczna / 44
5.3. Skutki nieprzemyślanych działań 756. Typowe schematy zawilgoceń i koncepcja prac renowacyjnych / 78
7. Izolacje wtórne – metody mechaniczne odtwarzania izolacji poziomej / 93

8. Izolacje wtórne – metody chemiczne (iniekcyjne) odtwarzania izolacji poziomej / 97
8.1. Rodzaje iniektów, ogólne zasady wykonywania prac / 97
8.2. Iniekcja bezciśnieniowa (grawitacyjna) preparatami ciekłymi / 108
8.3. Iniejcja bezciśnieniowa (grawitacyjna) kremami iniekcyjnymi / 109
8.4. Iniekcja ciśnieniowa preparatami ciekłymi / 110
8.5. Iniekcja wielostopniowa / 113
8.6. Iniekcja dwurzędowa i dwustronna, iniekcja w murze warstwowym, detale / 119
8.7. Termoiniekcja (wstępne podgrzewanie pasa iniekcji) / 123
8.8. Iniekcja impulsowa / 125
8.9. Badania skuteczności preparatów iniekcyjnych / 127
8.10. Sposoby kontroli procesu iniekcyjnego na budowie / 133

9. Izolacje wtórne – odtworzenie izolacji pionowej / 141
9.1. Koncepcja prac / 141
9.2. Izolacja zewnętrzna / 142
9.3. Izolacja wewnętrzna / 157
9.4. Iniekcyjne odtwarzanie izolacji pionowych i poziomych / 163
9.5. Dylatacje i rysy / 171
9.5.1. Naprawa i uszczelnienie / 171
9.5.2. Iniekcje / 174
9.6. Strefa cokołowa / 183

10. Środki flankujące i ochronne 185
10.1. Tynki – rodzaje i ogólne wymagania / 185
10.2. Tynki renowacyjne / 194
10.2.1. System tynków renowacyjnych / 195
10.2.2. Wymagania stawiane tynkom renowacyjnym / 197
10.2.3. Badania stwardniałych tynków renowacyjnych na obiekcie / 209
10.2.4. Certyfikat WTA a znak CE / 210
10.2.5. Zasady wykonywania prac / 211
10.3. Tynki ofiarne (tracone) / 216
10.4. Tynki wapienne / 224
10.5. Tynki trasowe 233
10.6. Tynki ciepłochronne / 235
10.7. Tynki zapobiegające kondensacji (niem. Antikondensputze) / 242
10.8. Tynki regulujące wilgotność (niem. Feuchtregulierungsputz [FRP]) / 242
10.9. Osuszanie 243
10.10.  Renowacja murów ceglanych / 248
10.10.1. Naprawa (reprofilacja) / 248
10.10.2. Czyszczenie 250
10.10.3. Odsalanie / 251
10.10.4. Wzmacnianie i hydrofobizacja 252
10.11. Naprawa zarysowanych tynków / 257
10.12. Wymalowania ochronno-dekoracyjne / 274

11. Błędy i zaniedbania w renowacji zabytkowych budynków / 283
11.1. Błędy projektowe / 284
11.1.1. Zakres i cele robót / 284
11.1.2. Diagnoza / 285
11.1.3. Dokumentacja projektowa 289
11.2. / Błędy wykonawcze / 298
11.3. / Błędy eksploatacyjne / 302
11.4. / Ocieplenie od wewnątrz 306
12. Kompleksowość prac renowacyjnych / 316
Literatura / 342


II BALKONY I TARASY 347
1. Wstęp / 348
2. Czynniki destrukcyjne / 350
3. Balkony / 374
4. Tarasy / 394
5. Warstwa wierzchnia (użytkowa) / 413
6. Klej i zaprawa spoinująca do okładzin ceramicznych / 421
7. Uszczelnienie zespolone / 433
8. Jastrych dociskowy / 439
9. Izolacja międzywarstwowa, termoizolacja i paroizolacja tarasu / 458
10. Detale tarasów nadziemnych, naziemnych i balkonów / 484
11. Maty i folie uszczelniające / 518
12. Hydroizolacja i detale w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody / 523
13. Próg drzwiowy / 540
14. Przypadki szczególne 561
15. Kompleksowość prac związanych z tarasami i balkonami / 580
Literatura / 604


III POMIESZCZENIA WILGOTNE I MOKRE 609
 1. Klasyfikacja pomieszczeń wilgotnych mokrych 610
 2. Pomieszczenia I i II klasy obciążenia wilgocią / 621
 3. Podłoża – wymagania i sposób przygotowania / 640
 4. Hydroizolacja 659
 5. Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych narażone na agresję chemiczną 666
 6. Wykonanie robót / 710
Literatura / 719


IV HYDROIZOLACJE ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE ORAZ COKOŁOWYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW 723
 1. Obciążenie wilgocią/wodą / 724
 2. Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy) / 734
 3. Grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB) / 743
 4. Hybrydowe materiały uszczelniające / 754
 5. Rolowe materiały bitumiczne / 759
 6. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych / 769
 7. Roztwory i emulsje asfaltowe, lepiki i masy / 782
 8. Izolacje poziome i pionowe ze szlamów, mas KMB i materiałów hybrydowych / 787
 9. Izolacje z rolowych materiałów bitumicznych / 815
10. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych / 825
11. Izolacje strefy cokołowej / 831
12. Beton wodonieprzepuszczalny / 844
13. Krystaliczne zaprawy uszczelniające / 859
14. Przypadki szczególne / 875
Literatura / 930


V DACHY ZIELONE 935
1. Wstęp / 936
2. Dach tradycyjny i dach odwrócony / 940
3. Dach zielony / 943
4. Zalecenia projektowo-wykonawcze / 964
5. Detale / 969
Literatura / 981


VI WYBRANE ZAGADNIENIA HYDROIZOLACJI BASENÓW 983
1. Wstęp / 984
2. Niecki basenowe z betonu wodonieprzepuszczalnego / 988
3. Uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) / 993
4. Przelewy / 1005
5. Uszczelnienie rynien przelewowych i dylatacji / 1012
6. Wyłożenia ceramiczne / 1029
Literatura / 1046

 

wydawca: Grupa Medium
autor: Maciej Rokiel

rok wydania: 2019, wydanie trzecie
ilość stron: 1058
ISBN: 978-83-64094-63-7
format: 23,5x17 cm
oprawa: miękka