ITB WTWiORB nr B15/2016 Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych.

  • szt.
  • 22,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

ITB WTWiORB nr B15/2016

Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi. W pracy usystematyzowano i omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych. Opisano również wymagania dotyczące przyjmowania i kontroli materiałów niezbędnych do wykonywania nawierzchni. Zebrano i objaśniono podstawowe pojęcia pojawiające się w tekście. Zamieszczono wymagania dotyczące podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET wraz z warunkami ich odbioru. Omówiono czynności związane z wykonywaniem nawierzchni syntetycznych, odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych. W zeszycie znajduje się również rozdział poświęcony powykonawczym badaniom odbiorczym obiektów z nawierzchniami syntetycznymi według wytycznych normy PN-EN 14877.

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robór związanych z wykonywaniem sportowych nawierzchni syntetycznych na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych, z wyłączeniem nawierzchni placów zabaw.

Dotyczy sportowych nawierzchni syntetycznych przeznaczonych do zastosowania w przypadku:

  • stadionów lekkoatletycznych
  • kortów tenisowych
  • boisk do wielu dyscyplin sportowych.

Niniejszy zeszyt nie obejmuje nawierzchni syntetycznych obiektów objetych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak IAAF, FIBA, FIVB, ITF i inne.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są nastepującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
 

Spis treści:
 
Streszczenie
Summary
Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres stosowania
1.2. Terminy i definicje
2. Dokumentacja techniczna
3. Systematyka nawierzchni syntetycznych
4. Materiały i sprzęt
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Kontrola materiałów
4.3. Sprzęt
5. Podłoże gruntowe
6. Podbudowy pod nawierzchnie
6.1. Rodzaje podbudowy, wymagania
6.2. Odbiór podbudowy
7. Wykonania nawierzchni
7.1. Warunki przystąpienia do robót
7.2. Wykonanie robót
8. Odbiór robót
8.1. Odbiory międzyoperacyjne
8.2. Odbiór końcowy
9. Powykonawcze badania obiektowe
10. Uwagi końcowe
11. Bibliografia
 
 
wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Dorota Piętka
rok wydania: 2016
ilość stron: 24

format: B5
ISBN: 978-83-249-8435-0.
okładka miękka