Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1531
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 45,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Zagadnienia wybrane. Elektro-Info

OD AUTORÓW
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczo-gaśniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Sprawność przebiegu ewakuacji zależy od wielu czynników, począwszy od zagwarantowanych przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu warunków technicznych do jej przeprowadzenia ..., a skończywszy na urządzeniach przeciwpożarowych... Całość rozwiązań ma m.in. za zadanie utrzymać w budynku objętym pożarem, przez założony czas, parametry środowiska ...umożliwiające bezpieczną ewakuację.

Prawidłowość funkcjonowania kluczowych urządzeń przeciwpożarowych zależy nie tylko od właściwego ich doboru, montażu, ale także od jakości dostarczanej energii elektrycznej, gdyż zapewnienie niezawodnego zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest warunkiem koniecznym dla sprawnego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, dlatego muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez czas niezbędny do funkcjonowania zasilanych urządzeń.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2005 roku, poz. 1422), do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, należy stosować „zespoły kablowe” zapewniające dostawę energii elektrycznej przez czas niezbędny do ich funkcjonowania...

Dobierane przewody lub kable o wymaganej odporności ogniowej, gwarantującej dostawę energii elektrycznej przez czas określony w scenariuszu rozwoju zdarzeń pożarowych, muszą spełniać wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych określających zasady doboru przekroju przewodów z uwzględnieniem wymagań określonych w normie N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru...

 

Spis treści:


OD AUTORÓW / 6
1. PODSTAWY TEORII POŻARU / 8
1.1. Opis środowiska pożarowego / 8
1.2. Krzywe symulujące przebieg pożaru / 12
1.3. Właściwości palne materiałów i ich wpływ na dynamikę rozwoju pożaru / 20
1.4. Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru / 22

2. ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE MUSZĄ FUNKCJONOWAĆ W CZASIE POŻARU / 26

3. TEMPERATURA POŻARU A PARAMETRY DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. STAN BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W CZASIE AKCJI RATOWNICZO GAŚNICZEJ / 36

4. ZASADY INSTALOWANIA PPOŻ. WYŁĄCZNIKA PRĄDU / 44

5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH / 55

6. PARAMETRY JAKOŚCIOWE NAPIĘCIA I JEGO WPŁYW NA PRACĘ WYBRANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH / 75

7. KABLE I PRZEWODY STOSOWANE DO ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU / 90

8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU (ZAGADNIENIA WYBRANE) / 99
8.1. Działanie prądów na organizmy żywe / 99
8.2. Ochrona podstawowa / 107
8.3. Ochrona przy uszkodzeniu / 108
8.4. Wyłącznik różnicowoprądowy – urządzenie nieprzydatne w instalacjach zasilających urządzenia przeciwpożarowe / 113
8.5. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez obniżenie napięcia dotykowego / 114
8.6. Połączenia wyrównawcze / 115
Literatura / 119

DODATEK 1 Dobór mocy zespołu prądotwórczego i wymagania dotyczące jego uziemienia / 123
DODATEK 2 Definicje i wymagania dla stref pożarowych w budynku / 135
DODATEK 3 Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej / 154
Przykładowy projekt zestawu tymczasowej instalacji elektrycznej rozwijanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej / 169
DODATEK 4 Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych / 174

Płyta CD
1. Program symulacyjny – stanowisko laboratoryjne do badania zmienności spadku napięcia przewodów w funkcji temperatury U = f(T)
2. Projekt przydomowej elektrowni fotowoltaicznej

wydawca: Grupa MEDIUM

autorzy: J.Wiatr, M.Orzechowski
rok wydania: 2016
ilość stron: 209
format: 20,5 x 14 cm
ISSN: 2300-03-68
oprawa: miękka