Ochrona przeciwpożarowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1869
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 90,00 zł / szt.
Ochrona przeciwpożarowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
Seria: Zeszyty dla elektryków – nr 8

 

od Autorów

"...W książce zamieściliśmy podstawowe wymagania wynikające z normy PN-HD 60364-4-41, normy PN HD 60364-5-54 oraz normy PN-HD 60364-5-52:2001 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie; z uwagi na wycofanie 10 maja 2017 r. przez prezesa PKN normy PN-IEC 60364-5-523:2001. W pierwszej części książki zostały przedstawione podstawowe zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Oprócz zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania podczas zwarć, szczegółowo zostały opisane inne dostępne środki ochrony przeciwporażeniowej z uwzględnieniem specyfiki źródeł zasilania awaryjnego (zespoły prądotwórcze) oraz źródeł zasilania gwarantowanego (zasilacze UPS). W dalszej części książki zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów i kabli stosowanych w instalacjach elektrycznych.
Dużo miejsca poświęcono problematyce zabezpieczania kabli i przewodów. Szczególna uwaga została zwrócona na projektowanie wybiórczości działania poszczególnych stopni zabezpieczeń. Dla łatwiejszego zrozumienia zasad doboru przewodów zamieściliśmy również osobny rozdział zawierający podstawowe informacje z zakresu podstaw obliczania prądów zwarciowych. Cennym uzupełnieniem publikacji jest rozdział poświęcony doborowi przewodów przeznaczonych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Opisane zostały wymagania normy N SEP-E 005, której treści będą implementowane do normy IEC 60364 5 56, nad którą obecnie CENELEC prowadzi prace.

Na końcu książki zostały zamieszczone badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie i wzory protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń oraz tabele doboru kabli i przewodów, zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-52, z uwzględnieniem warunków klimatycznych występujących na terenie Polski. Cennym uzupełnieniem książki jest dodatek poświęcony wymaganiom w zakresie zasilania budynków w warunkach normalnych oraz w warunkach pożaru. Zawarty tam materiał wyjaśnia szereg wątpliwości oraz obala mity rozpowszechniane w środowiskach elektryków i pożarników. Mam nadzieję, że książka opracowana przeze mnie i projektantów pracowni instalacji elektrycznych zlikwidowanego w 2012 roku Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie spełni oczekiwania naszych Czytelników oraz wyjaśni szereg wątpliwości, które pojawiają się przy czytaniu wymagań zapisanych w normach oraz innych dokumentach techniczno-prawnych.

W imieniu autorów,
Andrzej Boczkowski
przewodniczący CKSIiUE SEP "

 

Spis treści:
Część 1  Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia / 9
1. Ważniejsze określenia / 9
2. Działanie prądów na organizmy żywe / 17
3. Warunki środowiskowe / 26
3.1. Klasyfikacja warunków środowiskowych / 26
3.2. Dobór środków ochrony przed porażeniem w zależności od warunków środowiskowych / 34
4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych / 34
5. Napięcia / 35
6. Układy sieci / 35
7. Uziomy / 41
8. Przewody uziemiające / 45
9. Główna szyna uziemiająca / 45
10. Przewody ochronne / 46
11. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne / 49
12. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej / 50
13. Samoczynne wyłączenie zasilania / 52
13.1. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN / 54
13.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT / 56
13.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci IT / 57
14. Izolacja podstawowa części czynnych / 59
15. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona / 59
16. Przegrody lub obudowy / 60
17. Separacja elektryczna / 61
18. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV / 62
19. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV / 63
20. Przeszkody / 64
21. Umieszczenie poza zasięgiem ręki / 65
22. Izolowanie stanowiska / 65
23. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe / 66
24. Ochrona uzupełniająca / 67
25. Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych / 67
26. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, w tym opraw oświetleniowych o określonych klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym  / 72
27. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym / 73
27.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic / 74
27.2. Baseny pływackie i inne / 78
27.3. Tereny budowy i rozbiórki / 82
27.4. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze / 88
27.5. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi / 89
27.6. Urządzenia przetwarzania danych / 89
27.7. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe / 90
27.8. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny / 92
27.9. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu / 93
27.10. Instalacje oświetlenia zewnętrznego / 94
27.11. Wystawy, pokazy i stoiska / 95
27.12. Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych / 97
28. Ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych / 102
29. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym / 104
30. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / 105
30.1. Próba ciągłości elektrycznej przewodów / 105
30.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej / 105
30.3. Sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV, separacji elektrycznej lub nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych / 106
30.4. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji podłóg i ścian / 106
30.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania / 107
30.5.1. Układ sieci TN / 107
30.5.2. Układ sieci TT / 108
30.5.3. Układ sieci IT / 109
30.6. Pomiar rezystancji uziomu / 110
30.7. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych / 111
31. Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z zespołów prądotwórczych (ZP) i UPS oraz zasady oceny jej skuteczności / 113
31.1. Zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej / 118
31.2. Tymczasowe instalacje elektryczne rozwijane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej / 120
31.3. Projektowanie i badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach o układzie zasilania TN, zasilanych przez UPS-y / 130
31.4. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach zasilanych przez zespół prądotwórczy / 132
32. Zasilanie urządzeń w strefach nieobjętych połączeniami wyrównawczymi / 136

Część 2  Dobór przewodów i ich zabezpieczeń / 139
1. Zwarcia / 139
1.1. Obliczanie zwarć. Początkowy prąd zwarciowy / 139
1.2. Parametry elementów obwodu zwarciowego / 144
1.2.1. Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego / 144
1.2.2. Parametry zwarciowe pozostałych elementów obwodu zwarciowego / 144
1.3. Obliczanie prądów zwarciowych / 150
1.3.1. Prąd zwarciowy udarowy / 150
1.3.2. Prąd zwarciowy wyłączeniowy / 151
1.3.3. Prąd zwarciowy zastępczy cieplny / 153
1.3.4. Udział silników w prądzie zwarciowym / 161
2. Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych / 168
2.1. Nagrzewanie kabli i przewodów / 168
2.2. Zasady doboru przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych / 172
2.3. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową / 174
2.4. Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunki zwarciowe / 186
2.5. Sprawdzenie dobranych kabli lub przewodów na warunek spadku napięcia / 192
2.5.1. Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników / 195
2.6. Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania / 196
2.7. Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe / 203
3. Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych / 206
3.1. Zasady zabezpieczania przetężeniowego / 206
3.2. Zabezpieczenia przewodów / 206
3.3. Wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom / 212
3.4. Selektywność (wybiórczość) zadziałania zabezpieczeń / 213
3.4.1. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu bezpieczników topikowych / 213
3.4.2. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym / 216
3.4.3. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych / 219
3.4.4. Selektywność przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników różnicowoprądowych / 223
3.5. Zabezpieczanie silników / 228
3.5.1. Zabezpieczenie zwarciowe / 228
3.5.2. Zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym / 228
3.5.3. Zabezpieczenie przeciążeniowe / 229
3.5.4. Zabezpieczenie zanikowe / 231

Część 3 Dodatki /  234
1. Środowisko pożarowe i jego wpływ na instalacje elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru / 234
1. Podstawy teorii pożaru / 234
1.1. Opis środowiska pożarowego / 234
1.2. Krzywe symulujące przebieg pożarów / 238
1.3. Gęstość obciążenia ogniowego i względny czas trwania pożaru / 242
1.4. Właściwości palne materiałów i ich wpływ na dynamikę rozwoju pożaru / 245
2. Bezpieczeństwo pożarowe / 246
2.1. Wymagania ogólne oraz opis zagrożeń / 246
2.2. Rozwiązania techniczno-budowlane / 249
3. Dobór przewodów zasilających urządzenia ppoż. funkcjonujące w czasie pożaru / 262
2. Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie w czasie pożaru / 277
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu / 304
1. Podstawy prawne / 304
2. Definicja / 306
3. Rozwiązania techniczne zdalnego sterowania / 307
4. Niezawodność poszczególnych rozwiązań sterowania wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu / 311
4.1. Podstawy teorii niezawodności / 311
4.2. Rozwiązania praktyczne sterowania wyzwalaniem PWP / 314
5. Lokalizacja aparatu wykonawczego PWP / 316
4. Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 / 318
1. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych / 318
2. Charakterystyka wybranych parametrów materiałów izolacyjnych stosowanych przy ocenie rozprzestrzeniania płomienia przez przewody i kable elektryczne / 319
3. Charakterystyka wybranych materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych / 320
4. Wymagania stawiane przewodom i kablom elektrycznym w zakresie reakcji na ogień / 321
5. Ścieżka oceny zgodności dla kabli i przewodów stosowanych w instalacjach bezpieczeństwa / 327
5.Tabele / 328
1. Oznaczenia przewodów i kabli / 328
2. Tabele doboru przewodów i kabli / 353
3. Wymagane rezystancje uziemień wg N SEP-E-001 oraz tabele czasów zadziałania bezpieczników topikowych instalacyjnych, tabele rezystancji i reaktancji przewodów oraz transformatorów / 373
4. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania [59] / 383
5. Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy, oznaczenia kolorami elementów manipulacyjnych, oznaczenia żył przewodów i kabli barwami / 387
6. Instalacje fotowoltaiczne. Dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń. Neutralizacja zagrożeń od instalacji PV w czasie pożaru / 391
1. System Fotowoltaiczny (PV) / 391
2. Charakterystyka ogniwa PV / 392
3. Budowa generatorów PV / 394
4. Dobór falownika / 396
5. Dobór przewodów zasilających PV i zabezpieczeń / 399
6. Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV / 400
7. Zabezpieczanie przewodów połączonych równolegle / 403
8. Wzory protokołów z przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / 416
Literatura  /  421

wydawca: Grupa Medium
autorzy: Julian Wiatr, Andrzej Boczkowski, Marcin Orzechowski
rok wydania: 2017, wydanie II poprawione i poszerzone
ilość stron: 432
ISBN: 978-83-919132-8-4
format: 16x23 cm
oprawa: miękka