PARKIECIARZ. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1363
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 240,00 zł 199,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

PARKIECIARZ. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej.

od Wydawcy:

"Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy od początku swego istnienia uznało potrzebę określenia wizerunku zawodowego współczesnego parkieciarza. Na podstawie kontaktów roboczych z różnymi specjalistami oraz organizacjami zawodowymi, w tym zagranicznymi organizacjami parkieciarzy opracowano model przedstawiający jak obecnie powinna się kształtować sylwetka zawodowa parkieciarza w Polsce oraz poziom jego wiedzy i specjalizacji. Biorąc pod uwagę kilkudziesięcioletnią lukę w kształceniu adeptów parkieciarstwa i palącą potrzebę pilnego nadrabiania straconego czasu. Zarząd Stowarzyszenia zdał sobie sprawę, że rozumiana i postulowana przez większość jego członków potrzeba doskonalenia zawodowego, stawia przed organizacją pilne zadanie zorganizowania odpowiednich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Przystępując do urzeczywistnienia tego zadania postanowiono podjąć prace nad przygotowaniem publikacji, w której każdy znajdzie przekaz wiedzy objaśniającej nie tylko, jak należy dane zadanie produkcyjne prawidłowo wykonać, ale również - dlaczego tak, a nie inaczej. Efektem tych działań jest książka "Parkieciarz - Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej".
 
Dodatkowym celem publikacji było przedstawienie pewnego zakresu wiedzy ogólnej z dziedziny fizyki, chemii, fizyki budowli, ekologii i materiałoznawstwa, jako podręcznego źródła informacji, aby ułatwić, zrozumienie skomplikowanych procesów fizycznych i chemicznych we współczesnej technologii robót podłogowych i związanego z tym nazewnictwa. 
 
Zadbano również o podstawowe informacje związane z organizacją działalności produkcyjnej parkieciarza, ujmując w publikacji niektóre tematy z prawa budowlanego, kosztorysowania, kontraktowania robót, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
 
Publikacja została pomyślana w taki sposób, aby czynni zawodowo parkieciarze w randze mistrzów lub czeladników mogli znaleźć w niej wiedzę umożliwiającą poznanie procesów zachodzących w nowoczesnych przegrodach budowlanych, ściśle związanych z robotami podłogowymi, a w razie potrzeby uzyskać pomoc w wyjaśnianiu przyczyn wadliwości posadzek, zaistniałych zarówno z powodu błędów wykonania, jak i niewłaściwego użytkowania parkietu. Publikacja ma ułatwić też znalezienie środków zaradczych. Książka "Parkieciarz - Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej" ta ma zatem stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy zawodowej parkieciarza."
Spis treści:

1. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
1.1. Historia podłóg i parkieciarstwa.
1.2. Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy"
1.3. Obszar działalności zawodowej parkieciarza
1.4. Możliwości edukacyjne i awansu zawodowego
1.4.1. Państwowy system szkolnictwa zawodowego
1.4.2. Pozaszkolny system zdobycia zawodu.
1.4.3. Uzyskiwanie tytułów czeladnika i mistrza w zawodzie
1.4.4. Postulaty w sprawie kształcenia parkieciarzy
1.5. Niebezpieczeństwa i zagrożenia w działalności zawodowej
1.6. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy parkieciarza
1.6.1. Środki ochrony osobistej
1.6.2. Niebezpieczne materiały w pracy parkieciarza
1.7. Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego w robotach parkieciarskich
1.8. Formy działalności gospodarczej w zawodzie parkieciarza
1.9. Prawo budowlane i związane z nim wymagania
1.9.1. Samodzielne funkcje w budownictwie
1.9.2. Przepisy techniczno-budowlane
1.9.3. Zasady dopuszczania materiałów do stosowania w budownictwie 
1.10. Ogólne zasady zlecania i wykonywania robót
1.10.1. Kosztorysowanie robót
1.10.2. Przedmiarowanie robót
1.10.3. Zawieranie umów o roboty budowlane
1.10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
1.10.5. Obmiar robót
 
2. FIZYCZNE I CHEMICZNE PODSTAWY PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
2.1. Wprowadzenie.
2.2 Podstawowe pojęcia fizyczne.
2.2.1. Miary podstawowych wielkości fizycznych
2.2.2. Substancje i mieszaniny
2.2.3. Stany skupienia materii
2.2.4. Gęstość
2.2.5. Masa objętościowa 
2.2.6. Masa nasypowa
2.3. Właściwości fizyczne materiałów
2.3.1. Lepkość
2.3.2. Kohezja i adhezja 
2.3.3. Napięcie powierzchniowe i zwilżalność
2.3.4. Kapilarność (włoskowatość)
2.3.5. Szczelność i porowatość
2.3.6. Nasiąkliwość
2.3.7. Wilgotność
2.3.8. Higroskopijność
2.3.9. Palność materiałów
2.4. Właściwości elektryczne
2.4.1. Informacje ogólne
2.4.2. Prąd elektryczny
2.4.3. Opór elektryczny
2.5. Pojęcia i zjawiska chemiczne
2.5.1. Informacje ogólne
2.5.2. Budowa materii
2.5.3. Pierwiastki.
2.5.4. Cząsteczki chemiczne
2.5.5. Związki chemiczne
2.5.6. Kwasy, zasady i sole
2.5.7. Reakcje zobojętniania
2.6. Tworzywa sztuczne.
2.6.1. Dane ogólne 
2.6.2. Chemia polimerów
2.6.3. Podział tworzyw sztucznych
2.6.4. Tworzywa sztuczne w technice podłogowej
2.6.5. Substancje organiczne jako spoiwa
2.6.6. Mieszaniny polimerowo-mineralne 
2.7. Podstawy fizyki budowli
2.7.1. Informacje ogólne
2.7.2. Mikroklimat wnętrza
2.7.3. Zasady ochrony cieplnej budowli
2.7.4. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku
2.7.5. Zasady ochrony przeciwdźwiękowej budynku.
2.7.6. Wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej 
2.7.7. Ochrona budynku przed wilgocią gruntową
2.7.8. Ochrona przegród stropowo-podłogowych przed wilgocią kondensacyjną
 
3. KONSTRUKCJE PODŁÓG
3.1. Ogólna charakterystyka, podstawowe określenia i podział podłóg
3.2. Podłoża
3.2.1. Podłoża gruntowe
3.2.2. Podłoża betonowe na gruncie
3.2.3. Stropy 
3.3. Konstrukcje podłóg poprawiające właściwości cieplne przegrody
3.3.1. Podłogi na podłożu betonowym na gruncie
3.3.2. Podłogi na stropach nad nieogrzewanymi piwnicami
3.3.3. Podłogi na stropach nad otwartą przestrzenią
3.4. Konstrukcje podłóg poprawiające właściwości akustyczne stropów międzypiętrowych
3.4.1. Podłogi z monolitycznym podkładem pływającym
3.4.2. Podłogi z prefabrykowanym ciężkim podkładem pływającym
3.4.3. Podłogi z prefabrykowanym lekkim podkładem pływającym
3.4.4. Podłogi z podkładem dociążającym strop 
3.4.5. Posadzki na podkładzie izolacyjnym tłumiącym
3.5. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
3.5.1. Podłogi bez instalacji odwadniającej
3.5.2. Podłogi z instalacją odwadniającą
3.6. Podłogi o szczególnych wymaganiach
3.6.1. Podłogi sprężyste dla obiektów sportowych
3.6.2. Podłogi antyelektrostatyczne
3.6.3. Podłogi o podwyższonych właściwościach mechanicznych
3.6.4. Podłogi chemoodporne
3.6.5. Uproszczone rozwiązania podłóg
3.6.6. Posadzki stopni schodowych i spoczników
3.7. Ważne szczegóły w konstrukcjach podłóg
3.7.1. Dylatacje
3.7.2. Zakończenie podłóg przy ścianach
3.7.3. Połączenia posadzek z różnych materiałów
3.7.4. Przejścia rur instalacyjnych przez przegrodę stropowo-podłogową
 
4. ELEMENTY SKŁADOWE KONSTRUKCJI PODŁÓG
4.1. Podkłady
4.1.1. Informacje ogólne
4.1.2. Podkłady monolityczne
4.1.3. Podkłady prefabrykowane 
4.1.4. Podkłady izolacyjne
4.1.5. Podkłady grzewcze
4.1.6. Wymagania stawiane podkładom
4.1.7. Wymagane badania podkładu
4.1.8. Przygotowanie podkładu do układania posadzki
4.2. Konstrukcje belkowe z podkładem deskowym 
4.2.1. Informacje ogólne
4.2.2. Rozwiązania dla obiektów budownictwa ogólnego
4.2.3. Rozwiązania dla obiektów sportowych
4.3. Warstwy izolacyjne w konstrukcjach podłóg
4.3.1. Informacje ogólne
4.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i paroszczelne
4.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
4.3.4. Przepony ochronne warstw izolacyjnych
4.3.5. Izolacje wodoszczelne
4.3.6. Izolacje chemoodporne
 
5. WYMAGANIA STAWIANE PODŁOGOM
5.1. Właściwości techniczne podłóg i wymagania 
5.1.1. Właściwości powierzchni
5.1.2. Właściwości mechaniczne
5.1.3. Właściwości cieplne
5.1.4. Właściwości akustyczne
5.1.5. Odporność na działanie wilgoci
5.1.6- Właściwości elektryczne
5.1.7 Właściwości przeciwpożarowe
5.1.8. Odporność na korozję biologiczną
5.2. Właściwości oraz wymagania estetyczne i użytkowe posadzek
5.2.1. Oddziaływania na zmysły człowieka
5.2.2. Kryteria wyboru materiałów podłogowych
5.2.3. Kryteria estetyki i wzornictwa posadzek
5.2.4. Kryteria bezpieczeństwa użytkowania posadzki
5.2.5. Pielęgnacja i utrzymanie czystości posadzki
5.3. Właściwości i wymagania ekologiczne
5.3.1. Kryteria oceny ekologicznej rozwiązań podłóg
5.3.2. Utylizacja odpadów
 
6. DREWNO PODSTAWOWE TWORZYWO PARKIECIARZA
6.1. Elementy wiedzy o technologii drewna
6.1.1. Charakterystyka ogólna
6.1.2. Budowa i czynniki wzrostu drzewa
6.1.3. Makroskopowa budowa drewna
6.1.4. Struktura wewnętrzna drewna
6.1.5. Specyfika płaszczyzn cięcia drewna
6.1.6. Zmienność objętości drewna
6.1.7. Zjawisko skurczu drewna
6.1.8. Konsekwencje zmian wilgotności drewna
6.2. Właściwości techniczne drewna
6.2.1. Informacje ogólne
6.2.2. Masa objętościowa drewna
6.2.3. Twardość
6.2.4. Wytrzymałość drewna na ściskanie
6.2.5. Wytrzymałość drewna na zginanie
6.2.6. Elastyczność drewna
6.2.7. Odporność drewna na ścieranie
6.2.8. Właściwości termiczne drewna
6.2.9. Właściwości elektryczne.
6.2.10. Właściwości drewna bambusowego
6.3. Ochrona drewna przed korozją biologiczną 
6.3.1. Informacje ogólne
6.3.2. Czynniki niszczące drewno
6.3.3. Zabezpieczanie drewna przed korozją biologiczną
6.3.4. Zwalczanie zagrzybienia podłogi
6.4. Drewno tarte
6.4.1. Dane ogólne
6.4.2. Sortymenty tarcicy
6.5. Materiały drzewne i drewnopochodne
6.5.1. Informacje ogólne
6.5.2. Forniry, okleiny i obłogi
6.5.3. Sklejka
6.5.4. Płyty wiórowe
6.5.5. Płyty pilśniowe
6.5.6. Fryzy deszczułkowe
 
7. OBRÓBKA DREWNA
7.1. Narzędzia i przybory pomiarowe
7.1.1. Narzędzia do pomiaru długości
7.1.2. Narzędzia do pomiaru grubości
7.1.3. Narzędzia do pomiaru kątów i kontroli prostokątności
7.1.4. Rysowanie i dzielenie kątów
7.1.5. Przybory do kontroli i pomiaru położenia płaszczyzn
7.1.6. Przybory i metody rysowania okręgów i figur geometrycznych
7.2. Ręczna obróbka drewna.
7.2.1. Podstawowe operacje ręcznej obróbki
7.2.2. Ostrze narzędzia i jego budowa.
7.2.3. Właściwości kąta ostrza narzędzia
7.2.4. Narzędzia do strugania i cyklinowania
7.2.5. Narzędzia do dłutowania
7.2.6. Narzędzia do piłowania
7.2.7. Narzędzia do wiercenia otworów
7.2.8. Narzędzia do tarnikowania i pilnikowania
7.2.9. Wyposażenie warsztatowe.
7.3. Mechaniczna obróbka drewna
7.3.1. Zasady i warunki bezpieczeństwa pracy z maszynami do obróbki drewna
7.3.2. Optymalne parametry techniczne maszyn.
7.4. Elektronarzędzia i maszyny do obróbki drewna.
7 4.1. Tarcze pilarskie
7.4.2. Ręczne pilarki tarczowe
7.4.3. Pilarki tarczowe stołowe
7.4.4. Pilarki tarczowe ukosowe
7.4.5. Pilarki brzeszczotowe proste
7.4.6. Pilarki taśmowe
7.4.7. Dobór narzędzi do piłowania 
7.4.8. Frezarki
7.4.9. Strugarki
7.4.10. Inne użyteczne elektronarzędzia
 
8. TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ
8.1. Połączenia w robotach parkieciarskich
8.1.1. Połączenia elementów podłóg w zakresie szerokości i długości
B.1.2. Mocowanie za pomocą gwoździ
8.1.3. Mocowanie za pomocą wkrętów
8.2. Podstawy technologii klejenia
8.2.1. Historia klejów
8.2.2. Fizyczne podstawy procesów klejenia
B.2.3.Chemiczne podstawy wiązania klejów
8.2.4.Stosowane technologie klejenia
8.2.5.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy klejeniu
 
9. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA POSADZEK Z DREWNA
9.1. Materiały podłogowe z drewna i materiałów drewnopochodnych
9.1.1. Rozwój asortymentu materiałów
9.1.2. Deszczułki posadzkowe lite
9.1.3. Elementy posadzek z drewna litego
9.1.4. Elementy lamparkietu z drewna litego
9.1.5. Parkiet mozaikowy
9.1.6. Deski posadzkowe liściaste scalone z litych elementów
9.1.7. Deski i płyty parkietowe wielowarstwowe
9.1.8. Elementy posadzkowe z bambusa
9.1.9 Deski podłogowe iglaste
9.1.10. Surogaty desek klejonych warstwowych 
9.1.11. Kostka brukowa z drewna
9.2. Wzornictwo posadzek z drewna i ich wpływ na architekturę wnętrza
9.2.1. Wpływ układu elementów na postrzeganie pomieszczenia
9.2.2. Wzory posadzek parkietowych 
9.2.3. Obliczanie ilości potrzebnych deszczułek
9.3. Zasady układania elementów parkietu 
9.3.1. Układ równoległy "w cegiełkę"
9.3.2. Układ "w jodełkę"
9.3.3. Układ "w plecionkę"
9.3.4. Układ w "szachownicę"
9.4. Warunki techniczne wykonania posadzek parkietowych 
9.4.1. Rodzaje podkładu
9.4.2. Wilgotność drewna elementów posadzki
9.4.3. Ujednolicenie tekstury drewna materiału posadzkowego
9.4.4. Styki i szczeliny dylatacyjne
9.4.5. Integralność kompozycji wzorniczej 
9.4.6. Przygotowanie elementów posadzki do układania
9.5. Techniki układania posadzek parkietowych
9.5.1. Posadzki mocowane gwoździami
9.5.2. Posadzki pływające
9.5.3. Posadzki mocowane klejem.
9.6. Posadzki z kostki brukowej drewnianej
9.6.1. Rodzaje podkładu
9.6.2. Wilgotność kostki drewnianej
9.6.3. Ujednolicenie tekstury strony licowej kostki drewnianej
9.6.4. Styki i szczeliny dylatacyjne
9.7. Techniki układania posadzek z kostki drewnianej 
9.7.1. Kostka brukowa drewniana wg PN-D-94070
9.7.2. Kostka brukowa drewniana wg DIN 68702 
9.7.3. Wykończenie powierzchni posadzki z kostki drewnianej
9.8. Zakończenia posadzek parkietowych
9.8.1. Uzupełnienia posadzek przy ścianach
9.8.2. Zakończenia posadzek przy ścianach
9.8.3. Zakończenia brzegów posadzki na stykach
 
10. WYKOŃCZENIE I KONSERWACJA POSADZEK PARKIETOWYCH
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Szlifowanie powierzchni posadzek 
10.2.1. Warunki techniczne 
10.2.2. Narzędzia ścierne
10.2.3. Maszyny do szlifowania posadzek
10.2.4. Technika szlifowania 
10.2.5. Wykonanie szlifowania posadzek parkietowych
10.2.6. Szlifowanie międzywarstwowe przy lakierowaniu posadzek
10.2.7. Zasady bezpiecznej pracy przy szlifowaniu
10.3. Olejowanie i woskowanie posadzek parkietowych
10.3.1. Warunki techniczne
10.3.2. Olejowanie powierzchni posadzek parkietowych
10.3.3. Woskowanie powierzchni posadzek parkietowych
10.3.4. Zmiana barwy posadzki.
10.3.5. Zasady bezpiecznej pracy przy olejowaniu i woskowaniu posadzek
10.4. Lakierowanie posadzek parkietowych
10.4.1. Warunki techniczne
10.4.2. Przegląd technik lakierniczych
10.4.3. Problemy techniczne lakierowania posadzek parkietowych
10.4.4. Metody lakierowania
10.4.5. Powłoki renowacyjne
10.4.6. Wady powłok lakierowych
10.5. Czyszczenie i konserwacja posadzek parkietowych 
10.5.1. Warunki techniczne
10.5.2. Czyszczenie posadzek parkietowych
10.5.3. Konserwacja posadzek parkietowych
10.6. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykończaniu posadzek
 
11. PODŁOGI ZABYTKOWE Z DREWNA
11.1. Etapy rozwoju technicznego podłóg 
11.2. Płyty parkietowe z drewna litego 
11.2.1. Wzór wersalski i jego pochodne
11.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne i wzornictwo płyt
11.3. Płyty parkietowe intarsjowane 
11.3.1. Geneza rozwoju
11.3.2. Technika intarsjowania
11.3.3. Dekoracyjność płyt intarsjowanych
11.4. Konstrukcje podłóg zabytkowych 
11.4.1. Stropy belkowe
11.4.2. Podkłady podłogowe
11.4.3. Posadzki podłóg zabytkowych
11.4.4. Pielęgnacja posadzek zabytkowych
11.5. Dokumentacja wykonawcza renowacji posadzek parkietowych
11.5.1. Rysunek techniczny płyty
11.5.2. Dekoracyjne akcenty w posadzkach parkietowych
11.5.3. Rysunek kompozycji posadzki z płyt parkietowych 
 
NORMY I PRZEPISY PRAWNE
WYKAZ LITERATURY
SKOROWIDZ
wydawca: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
autor: Zbigniew Wolski
rok wydania: 2014 wyd.II
ilośc stron: 414
format: 20 x 25,5 cm
ISBN: 978-83-926602-0-0.
okładka: twarda