Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 922
  • Producent: Wyd.Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 44,00 zł / szt.

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.

W opracowaniu poruszono następujące zagadnienia:

- zasady tworzenia publicznych zasodów nieruchomości w Polsce w ujęciu historycznym,
- zasady identyfikacji i opisu nieruchomości na potrzeby gospodarki nieruchomości ( ze szczególnym uwzględnieniem katastru nieruchomości oraz praw rzeczowych),
- opis  i analiza podstawy wyceny nieruchomości z uwzględnieniem zapisów międzynarodowych i europejskich standardów wyceny,
- zarys koncepcji gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych,
- podstawy i założenia procesu gospodarowania nieruchomościami i ich zasobami,
- zasady gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości,
- wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami i ich zasobami,
- wybrane zasady gospodarowania mieniem publicznym,
- gospodarowanie nieruchomościami a lokalizacja inwestycji w gminie,
- gospodarka gruntami w gminie jako element zarządzania strategicznego związanego z pozyskiwaniem nowych inwestycji,
- ochrona środowiska w gospodarce nieruchomościami.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

1. Zasady tworzenia zasobów nieruchomości publicznych w Polsce - rys historyczny

1.1. Lata 1900 - 1939 - początki gospodarki nieruchmości
1.2. Lata 1945 - 1960 - zmiany systemowe (socjalizm)
1.3. Lata 1961 - 1984 - próba zmian w ramach panującego ustroju
1.4. Lata 1985 - 1989 - dalsze próby naprawy systemu
1.5. Lata 1990 - 1997 - zmiany rynkowe w gospodarce
1.6. Zmiany w systemie gospodarowania od 1997 r. (po 20 sierpnia 1997 r.)

2. Zasady identyfikacji i opisu nieruchomości na potrzeby gospodarki nieruchomości

3. Podstawy wyceny nieruchomości

3.1. Cele wyceny w gospodarce rynkowej
3.2. Ewolucja regulacji prawnych w zakresie wyceny nieruchomości w Polsce. Pierwsze regulacje prawne
3.3. Powstawanie i rozwój międzynarodowych standardów wyceny w latach 1975 - 2008
3.4. Rodzaje wrtości nieruchomości3.5. Charakterystyka rodzajów wartości nieruchomości
3.5.1. Koncepcja wartości rynkowej i sposobu optymalnego uzytkowania nieruchomości
3.5.2. Koncepcje wartości innych niż wartość rynkowa
3.6. Sposoby określenia wartości nieruchomości
3.7. Zasady wyceny nieruchomości na potrzeby Sakrbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
3.8. Operat szacunkowy jako pisemna forma opinii o wartości nieruchomości

4. Zarys koncepcji gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych

4.1. Podstawy ewidencjonowania nieruchomości tworzących zasoby publiczne (Skarbu Oaństwa i jednostek samorządu terytorialnego)
4.2. Podstawy informacyjne gospodarowania zasobami nieruchomości
4.3. Ogółne pojęcie nieruchomości jako przedmiotu ewidencji i opisu
4.4. Założenia systemu informacji o nieruchomościach
4.5. Ewidencja majątku Skarbu Państwa
4.6. Zasady ewidencjonowania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

5. Podstawy i założenia procesu gospodarowania nieruchomościami i ich zasobami

5.1. Wprowadzenie
5.2. Informacja w procesie gospodarowania nieruchomości w ujęciu międzynarodowym

6. Zasady gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

6.1. Ujęcie ilościowe zasobów publicznych nieruchomości
6.2. Uwarunkowania gospodarki publicznymi zasobami nieruchomości
6.3. Aspekty ekeonomiczne gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
6.4. Zasady i procedury opracowywania planów wykorzystywania zasobów nieruchomości
6.5. Zasady tworzenia programów gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
6.6. Strategia gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.

7. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami i ich zasobami

8. Wybrane zasady gospodarowania mienim pańswowym

8.1. Ogólne ujęcie i charakterystyka mienia państwowego
8.2. Zasoby nieruchmości Skarbu Państwa

9. Gospodarowanie nieruchomościami a lokalizacja inwestycji w giminie

9.1. Uwarunkowania gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju
9.2. Determinanty i uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej w aspekcie gospodarki nieruchomości
9.3. Uwarunkowania wyboru lokalizacji w aspekcie gospodarki nieruchomościami w gminie

10 Gospodarka gruntami w gminie jako element zarządzania strategicznego związanego z pozyskiwaniem nowych inwestycji

11. Aspekty przyrodnicze w planowaniu przestrzennym

11.1. Opracowanie ekofizjograficzne i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
11.2. Skutki braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.3. Ochrona przyrody w procesie gospodarowania nieruchomościami
11.3.1. Wprowadzenie
11.3.2. Plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów objętych ochroną przyrody
11.4. Źródła informacji kartograficznej i problem braku spójnej standaryzacji danych przesztrennych.

Uwagi końcowe i podsumowanie

Pismiennictwo

Spis Rysunków

Spis tabel

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
autorzy: R.Źróbek, S.Źróbek, A.Źróbek-Różańska, A.Źróbek-Sokolnik, P.Dynowski
rok wydania: 2014
ilość stron: 379
format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-83-7299-886-6.
okładka miękka