Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Zeszyty dla elektryków - nr 11

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 826
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 48,00 zł 40,80 zł / szt.

rabat - 15%

Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Mechanika przewodów
Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 11

wydawca: GRUPA MEDIUM
autorzy: Andrzej Hoły
rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 192
ISBN: 978-83-64094-31-6
format: 23x16 cm
oprawa: miękka

Wprowadzenie
Jednym z elementów procesu budowlanego jest opracowanie dokumentacji projektowej zwyczajowo zwanej projektem. Projekt jest dokumentem prezentującym myśl i wolę projektanta, który opierając się na własnej wiedzy technicznej i obowiązujących w czasie projektowania przepisach, proponuje taki kształt przyszłej budowli, by spełniała wymagania określone w specyfikacji przedprojektowej lub w programie funkcjonalno-użytkowym, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność jej użytkowania. Stąd na projektancie ciąży ogromna odpowiedzialność za wykonany projekt, zarówno moralna, jak i prawna. W przypadku każdej katastrofy budowlanej bada się, czy projekt był wykonany zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, czy budowla została wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem oraz, czy w trakcie eksploatacji wykonywano wymagane badania i czynności eksploatacyjne. Więc dokumentacja projektowa wraz z dziennikiem budowy i książką obiektu budowlanego są niczym „czarna skrzynka” w samolocie. Pozwalają ustalić przyczynę katastrofy i w efekcie dać przyszłym konstruktorom wskazówkę, czego nie wolno robić. Projekt stanowi tutaj podstawowy dokument do oceny przyczyn katastrofy, dlatego ważne jest, by zawarto w nim wszystkie niezbędne informacje, poczynając od specyfikacji przedprojektowej, poprzez obliczenia uzasadniające poprawność koncepcji, a na doborze urządzeń skończywszy.
Sam projekt powinien spełniać cztery wymagania: formalnoprawne, techniczne, jakościowe i ekonomiczne. Wymagania formalnoprawne wynikają z przepisów Prawa budowlanego, Prawa energetycznego i związanych z bezpieczeństwem, doborem przewodów itd. Do warunków formalnoprawnych należą również warunki techniczne wydawane przez firmy energetyczne. Wymagania techniczne wynikają z ograniczeń, jakie mają materiały użyte do budowy linii, i z innego rodzaju obostrzeń, jakie narzuca technologia. Są to ograniczenia natury elektrycznej i mechanicznej. Ograniczenia natury elektrycznej związane są z maksymalną obciążalnością prądową przewodów, spadkami napięcia, zwarciami i wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej. Ograniczenia natury mechanicznej związane są z mechaniczną wytrzymałością materiałów, mechaniką słupów, przewodów, osprzętu i gruntu. Wymagania związane z jakością dotyczą wszelkich aspektów wpływu zastosowanych do budowy elementów na niezawodność projektowanej sieci. Natomiast wymagania ekonomiczne dotyczą ograniczeń kosztów budowy i kosztów użytkowania sieci w przyszłości. Sama forma projektu budowlanego sprecyzowana została w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012.462).
W publikacji omówiono jedynie aspekty techniczne, a w zasadzie mechaniczne budowanych linii napowietrznych.

Spis treści
Od Autora / 5
Podziękowania / 6
1. Wprowadzenie / 7
2. Podstawowe pojęcia / 8
2.1. Elementy linii napowietrznej / 9
3. Siły działające na przewód / 12
3.1. Zjawiska fizyczne wewnątrz przewodów / 15
4. Konstrukcje przewodów / 21
4.1. Własności mechaniczne przewodów / 24
4.1.1. Wielkości mechaniczne charakteryzujące przewody / 27
5. Krzywa łańcuchowa / 32
5.1. Rysowanie krzywej łańcuchowej (rozwiązanie graficzne) / 33
5.2. Uogólnienie metody graficznej / 37
5.3. Wyprowadzenie wzoru na zwis (sposób pierwszy) / 38
5.4. Wpływ rozciągania przewodu / 39
5.5. Przęsło poziome / 42
5.6. Równanie krzywej łańcuchowej przęsła poziomego / 43
5.7. Przęsło pochyłe / 47
5.8. Analiza dokładności obliczeń / 50
6. Równania stanów / 52
6.1. Równanie stanów dla przęsła poziomego / 52
6.2. Równanie stanów dla przęsła pochyłego / 53
6.3. Równanie stanów dla nierównomiernego obciążenia / 53
6.4. Rozwiązywanie równania stanów  / 56
6.5. Naprężenie przęsła montażowego / 58
6.6. Maksymalna długość przęsła / 59
6.7. Analiza powstawania naprężeń w przewodzie / 61
6.8. Uogólnienie wzoru na naprężenie / 63
6.9. Parametry graniczne / 66
6.10. Wpływ podatności konstrukcji wsporczej / 68
6.11. Tabele zwisów i naciągów     76
7. Analiza wpływu długości sąsiednich przęseł na słup przelotowy / 80
7.1. Przypadek jednakowo długich przęseł / 80
7.2. Przypadek przęseł o różnej długości / 81
7.3. Wpływ sadzi na naprężenia w przęsłach o różnej długości / 82
7.4. Przypadek ogólny / 82
7.5. Praktyczne sprawdzenie teorii – „spinaczowy” model przęsła / 84
7.6. Analiza wpływu postawienia dodatkowego słupa na rozkład sił w słupach skrajnych / 88
7.7. Analiza zakłóceniowych warunków pracy / 94
7.8. Moment skrętny / 94
8. Zagrożenia / 96
8.1. Zagrożenie spowodowane przez sadź / 96
8.2. Zagrożenie spowodowane działaniem sił skupionych / 101
8.2.1. Wyprowadzenie zależności między siłą skupioną a ugięciem przewodu / 103
8.2.2. Określenie maksymalnej wytrzymałości przewodu / 106
9.  Drgania przewodów / 114
9.1. Rezonans własny i drgania eolskie / 114
9.2. Zasada działania tłumika Stockbridge'a / 117
9.3. Zasada działania tłumika spiralnego / 122
10. Konstrukcje wsporcze – słupy / 124
10.1. Działanie sił na konstrukcję wsporczą / 124
10.1.1. Ugięcie słupa / 130
10.2. Działanie sił pionowych / 133
10.3. Schemat statyczny słupa podczas wyboczenia / 141
10.3.1. Wpływ początkowego ugięcia słupa / 144
10.4. Przykłady uszkodzeń słupów  / 145
10.5. Wyboczenia w słupie rozkracznym / 148
10.6. Konstrukcje zespolone / 153
10.7. Siły i momenty przekrojowe działające na słup / 159
10.8. Konstrukcje figurowe / 163
10.8.1. Słup ze sprężystym odciągiem / 166
10.8.2. Słup rozkraczny – Aowy / 169
10.9. Słupowe stacje transformatorowe / 173
11. Na zakończenie / 178
12. Dodatki / 179
Literatura / 192