Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2041
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 65,00 zł 59,00 zł / szt.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych
Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV

opracowanie redakcyjne inż. Radosław Lenartowicz

ze Wstępu:

"...Celem niniejszego opracowania jest:

- ujednolicenie metod pomiarowych,

- zapewnienie powtarzalności wyników,

- wyeliminowanie w całości lub przynajmniej ograniczenie błędów pomiarowych do dopuszczalnego poziomu.

 

Zakres pracy obejmuje ustalenie metod pomiarów, uwarunkowań, schematów i doboru aparatów do pomiarów:

- ciągłości przewodów ochronnych,

- rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznych,

- rezystancji ścian i podłóg w pomieszczeniach,

- impedancji pętli zwarciowej w instalacjach elektrycznych dla różnych systemów sieci,

- rezystancji uziemienia ochronnego i odgromowego,

- rezystywności gruntu,

- napięcia dotykowego, czasu zadziałania i prądu wyzwalającego urządzeń róż­nicowoprądowych,

- napięcia dotyku i napięcia rażenia,

- wytrzymałości elektrycznej izolacji,

- natężenia oświetlenia,

- termowizyjnych,

- rezystancji uzwojeń transformatora,

- rezystancji izolacji w obwodach z zastosowaną ochroną za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

- spadku napięcia.

 

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla służb wykonujących pomiary odbiorcze i eksploatacyjne."

Spis treści
1. Wstęp / 9

2. Wymagania ogólne / 12
2.1. Informacje podstawowe / 12
2.2. Dobór urządzeń do badań / 13
2.3. Oznaczenia, zakres i wymagania zawarte w poszczególnych arkuszach normy PN-EN 61557 / 14
2.4. Błędy w pomiarach wynikające z budowy przyrządów pomiarowych, znamionowych warunków pracy i innych dodatkowych czynników / 19
2.5. Bezpieczeństwo wykonywania pomiarów. Kategorie pomiarowe / 22
2.6. Uwarunkowania / 23
2.7. Wymagania techniczne / 33
2.8. Ogólne zasady wykonywania pomiarów / 33

3. Wymagania formalne / 34
3.1. Wymagania stawiane elektrycznym przyrządom pomiarowym / 34
3.2. Aparatura pomiarowa / 37
3.3. Zalecane terminy kontroli przyrządów pomiarowych / 37
3.4. Okresowe sprawdzenia przyrządów pomiarowych (wzorcowanie) / 39
3.5. Odpowiedzialność za użytkowanie przyrządów pomiarowych / 39
3.6. Odpowiedzialność za przestrzeganie ustawy Prawo o miarach / 39
3.7. Wymagania dla osób wykonujących pomiary / 40

4. Badania urządzeń i instalacji elektrycznych / 41
4.1. Badania odbiorcze / 41
4.2. Oględziny instalacji elektrycznych / 42
4.3. Zakres pomiarów i prób instalacji elektrycznych / 45
4.4. Protokół z badań odbiorczych urządzeń i instalacji elektrycznych / 45
4.5. Badania odbiorcze instalacji piorunochronnych w budynku / 49
4.6. Badania odbiorcze urządzeń zasilających w energię elektryczną budynek lub obiekt budowlany / 53
4.7. Procedura pomiarów odbiorczych / 59
4.8. Badania eksploatacyjne okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych / 62
4.9. Procedura pomiarów eksploatacyjnych / 68
4.10. Zasada ochrony zastanej – pożarowej, przeciwporażeniowej np. zerowanie-uziemienie 69

5. Opis stosowanych metod pomiarowych / 71
5.1. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych (w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych) / 71
5.2. Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych / 76
5.3. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji ścian i podłóg w pomieszczeniach budynków / 86
5.4. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TN / 93
5.5. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TT / 102
5.6. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci IT / 106
5.7. Pomiar rezystancji uziemienia / 108
5.8. Pomiar prądu zadziałania i czasu wyłączenia urządzeń różnicowoprądowych RCD / 119
5.9. Pomiar napięć dotyku i napięć rażenia / 128
5.10. Pomiar wytrzymałości elektrycznej izolacji / 133
5.11. Próba napięciowa izolacji żył kabli w linii kablowej / 137
5.12. Pomiary oświetlenia / 139
5.13. Pomiary termowizyjne urządzeń i instalacji elektrycznych / 147
5.14. Pomiary uziemień odgromowych / 156
5.15. Pomiar rezystywności gruntu / 159
5.16. Sprawdzenie kolejności faz w obwodzie 3-fazowym / 160
5.17. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora / 161
5.18. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach z zastosowaną ochroną za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej / 166
5.19. Pomiar spadku napięcia 169

6. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach / 170
6.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych w budynku / 170
6.2. Warunki odbioru wykonanych instalacji elektrycznych / 170

7. Bibliografia / 176
7.1. Ustawy / 176
7.2. Rozporządzenia / 176
7.3. Normy / 177
7.4. Literatura / 179

8. Pytania /180

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Zbiorczy protokół sprawdzenia instalacji elektrycznych / 183
Załącznik 2 Oględziny instalacji elektrycznych / 185
Załącznik 3 Zakres oględzin instalacji elektrycznych / 187
Załącznik 4 Odczytywanie charakterystyk czasowo-prądowych bezpieczników / 192
Załącznik 5 Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników nadprądowych / 194
Załącznik 6 Charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych / 198
Załącznik 7 Wymagania odbiorcze dotyczące kabli i linii kablowych / 203
Załącznik 8 Zalecane zakresy i okresy wykonywanych badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w budynkach mieszkalnych użyteczności publicznej / 207
Załącznik 9 Wymagane wartości rezystancji uziomów dla obiektów budowlanych z zainstalowaną ochroną odgromową (podstawową, obostrzoną, specjalną) / 212
Załącznik 10 Wymagane wartości rezystancji uziemień ochronnych dla obiektów budowlanych mających ochronę przeciwporażeniową / 214
Załącznik 11 Wymagane wartości rezystancji uziemień roboczych dla umożliwienia prawidłowej pracy sieci i prawidłowego działania jej wyposażenia / 215
Załącznik 12 Wymagane wartości rezystancji dotyczące uziemień urządzeń telekomunikacji / 216

 

wydawca: GRUPA MEDIUM Sp.z o.o. Sp.K.; Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Energetyków

rok wydania: 2019
ilość stron: 219
ISBN: 978-83-64094-61-3
format: 23x16 cm
oprawa: miękka