Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 492
  • Producent: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 60,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na indywidualne zamówienie mailem

Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

wydawca: wydawnictwo Seidel Przywecki Sp.z o.o.
autorzy: Janusz Ryszard Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
ilość stron: 176
rok wydania: 2013
format: B5
oprawa: twarda
ISBN 978-83-60956-34-2

Problematyka zawarta w niniejszym poradniku to efekt badań naukowych i odczucie pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) korzysta znaczący odsetek mieszkańców kraju. Projektowanie i eksploatację SZZW należy rozpatrywać nie tylko jako zagadnienie techniczne, ale jako problem interdyscyplinarny w sposób systemowy. Przynależność SZZW do infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskiej wymaga analiz i ocen związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem. 
     Zaprezentowane podstawy naukowe opisu ryzyka w Systemach Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę zapewniają możliwość badania i adaptacji opracowanych metod w innych systemach komunalnych, takich jak: system usuwania i unieszkodliwiania ścieków, zaopatrzenia w ciepło i gaz ziemny. Analiza ryzyka może być też przydatna w planowaniu działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem powstawania uszkodzeń, jak również w opracowaniu scenariuszy ratowniczych. 
     Bardzo istotna wydaje się szczegółowa analiza ryzyka dla poszczególnych etapów funkcjonowania podsystemu dystrybucji wody. Celem takiej analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z jego redukcją. Określenie wielkości ryzyka związanego kolejno z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją oraz ich sumy umożliwia odpowiednią reakcję na poszczególnych etapach, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia ryzyka funkcjonowania podsystemu. 
     Sterowanie i redukcja ryzyka w SZZW polega  również na udoskonaleniu rozwiązań  technicznych i organizacyjnych. Związane z tym koszty powinny być analizowane i kalkulowane z uwzględnieniem wielokryterialnego procesu. Niezbędne jest więc ustalenie efektywności redukcji ryzyka z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego. 
     W praktyce wodociągowej WHO zaleca opracowanie tzw. planów bezpieczeństwa wodnego (WSP) opartych na analizach i ocenach ryzyka. Opracowanie WSP, choć nie jest obecnie obligatoryjne, wychodzi naprzeciw nowoczesnym standardom dotyczącym bezpieczeństwa wody do spożycia. Jednocześnie pojawiają się ciągle zagrożenia, takie jak powodzie, susze, awarie zasilania elektrycznego, incydentalne zanieczyszczenia źródeł wody, a nawet ataki terrorystyczne i cyberterrorystyczne, które niejednokrotnie są powodem poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu podsystemów SZZW, a tym samym przyczyniają się do utraty bezpieczeństwa konsumentów wody.

Książka zawiera 28 rysunków i 41 tabel.

     Książka jest cennym źródłem informacji dla pracowników firm projektowych, eksploatatorów Systemów Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę (SZZW) w przedsiębiorstwach  wodociągowych, środowiska naukowego, doktorantów oraz studentów wyższych uczelni technicznych, rolniczych i uniwersytetów.

spis treści w załączniku poniżej