Sekocenbud BCD Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych 1 kwartał 2016 zeszyt 11/2016

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1209
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
 • Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
 • szt.
 • 52,00 zł 46,80 zł / szt.

-10 % rabat

Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych - BCD 1 kwartał 2016

Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim, a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie tym podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfi kacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące nie ujęte w wydzielonych pozycjach, które nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Niniejsze wydawnictwo ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, umożliwi ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie w ujęciu systemowym cen jednostkowych robót są:
 • klasyfikacja robót drogowych - opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowana przez OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych opracowany przez OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych może być podstawą do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, jeżeli zakres i jakość planowanych do wykonywanych robót jest zgodna z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych oraz modernizacje lub remont dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych,
 • wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).

Od I kwartału 2016 biuletyn BCD został poszerzony o nowe ceny robót:
- karczowania drzew, wywożenia dłużyc, karpiny i gałęzi
- wykonania kanalizacji deszczowej, przykanalików, studzienek rewizyjnych i ściekowych oraz komór przelotowych i przyłączeniowych; czyszczenia urządzeń odwadniających
- ułożenia przepustów rurowych betonowych i wykonywania ław fundamentowych pod zjazdami
- wbicia pali żelbetowych; przygotowania i montażu zbrojenia pali dużych średnic i pali Franki; studni opuszczanych z kręgów, wypełnienia studni
- wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2016 r.
ilość stron: 84
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik