Sekocenbud BCP Biuletyn cen robót przygotowawczych 4 kwartał 2022; zeszyt 68/2022

 • szt.
 • 50,00 zł / szt.

Sekocenbud BCP Biuletyn cen robót przygotowawczych. 
4 kwartał 2022 zeszyt 68/2022


Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 

  • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:

    

   • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
   • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
   • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,

    

  • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
  • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
  • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
  • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

 

Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.

 

 

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2022 r.
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
ilość stron: 34
format: A5
ISSN: 1231-2517