Sekocenbud BRZ Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych 1 kwartał 2019; zeszyt 5/2019

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 24/2012
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • Cena netto: 31,68 zł / szt. 38,01 zł 34,21 zł / szt.

-10%

Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 1 kwartał 2019
zeszyt 5/2019

Zeszyt składa się z następujących części:

1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

Ceny jednostkowe robót ziemnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. zeszyt BRZ został poszerzony o 42 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0m; wypełnienie szczelin ciągłych bentonitem- w dziale 2.2.610.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9-1,0m oraz szerokości 0,6-0,7m; wypełnienie szczelin odcinkowych betonem lub iłobetonem- w dziale 2.2.630.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- wykonanie zbrojenia ścian szczelinowych- w dziale 2.2.690.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami- w dziale 2.7.115.10.0 (na podstawie KNR-09-11),
- wzmocnienie podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem geokraty i warstw kruszywa- w dziale 2.7.116.10.0 (na podstawie KNR 09-11).

UWAGA:
Od IV kwartału 2014 r. w biuletynach cen robót wprowadzony został nowy układ klasyfikacyjny robót.
Układ ten dostosowany jest do grup robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) oraz rodzajów robót ujętych w biuletynach, a nie jak dotychczas tylko do rodzajów katalogów, z których nakłady rzeczowe stanowiły podstawę kalkulacji cen jednostkowych. Jednocześnie w  nowej klasyfikacji zachowane zostało powiązanie każdej roboty z odpowiednimi kodami bazy normatywnej, na  podstawie której skalkulowano poszczególne ceny jednostkowe robót.

Dla Użytkowników przyzwyczajonych do starego układu (wyłącznie katalogowego) przygotowany został słownik powiązań kodów dotychczasowych i obecnych.

Informacje zawarte w wydawnictwie BRZ służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, rozliczania wykonanych robót, analizy porównawczej skalkulowanych cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju oraz waloryzacji cen robót.

 

 

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2019 r.
ilość stron: 104
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik