ST: Instalowanie systemów alarmowych i anten. CPV 45312000-7.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1457
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
 • szt.
 • 26,50 zł / szt.

Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

ST: Instalowanie systemów alarmowych i anten. CPV 45312000-7.

Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP).CPV 45312100-8

Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). CPV 45312000-7


wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2008
ilość stron: 25
format: B5
ISBN: 978-83-7617-001-5

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robót.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dt.zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

- instalowania systemów sygnalizacji i alarmu w obiektach budowlanych

- instalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO w budynkach, w których stosowanie tego systemu jest obligatoryjne

- transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

Spis treści:

 1. Część ogólna
 2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
 3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
 4. Wymagania dotyczące transportu
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 8. Sposób odbioru robót
 9. Podstawa rozliczenia robót
 10. Dokumenty odniesienia