ST: ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 677
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: czas realizacji Zamówienia: 5 dni roboczych+ czas dostawy
 • szt.
 • 24,00 zł / szt.
 • Niedostępny
na zamówienie
Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót budowlanych (standardowe)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH.
CPV 45310000-3
ST: ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ.
CPV 45312310-3.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2005
ilość stron: 20
format: B5
ISBN: 83-89756-62-5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robót.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

SPIS TREŚCI:

 1. Część ogólna
 2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
 3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
 4. Wymagania dotyczące transportu
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 8. Sposób odbioru robót
 9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących
 10. Dokumenty odniesienia