ST: TYNKOWANIE CPV 45410000-4: Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych CPV 45410000-4

 • szt.
 • 24,00 zł 21,00 zł / szt.

Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót budowlanych (standardowe)

TYNKOWANIE CPV 45410000-4:
Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych CPV 45410000-4wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2005
ilość stron: 21
format: B5
ISBN: 83-89756-37-4

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robót.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.

Wymagania dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 45411000.

Spis treści:

 1. Część ogólna
  1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  1.2. Przedmiot ST
  1.3. Zakres stosowania ST
  1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
  1.5. Określenia podstawowe, definicje
  1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
  1.7. Dokumentacja robót tynkowych
  1.8. Nazwy i kody
 2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
 3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
 4. Wymagania dotyczące transportu
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 8. Sposób odbioru robót
 9. Podstawa rozliczenia robót
 10. Dokumenty odniesienia