ST: WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9: Pokrycie dachu dachówką CPV 45261211-6

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 211
  • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: czas realizacji Zamówienia: 5 dni roboczych+ czas dostawy
  • szt.
  • 24,00 zł / szt.
  • Niedostępny
na zamówienie
Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót budowlanych (standardowe)

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9:
Pokrycie dachu dachówką CPV 45261211-6


wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2005
ilość stron: 20
format: B5
ISBN: 83-89756-27-7


Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych robót.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania te określono w ST „Wykonanie pokryć dachowych – krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”.