Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1423
  • Producent: Wolters Kluwer SA
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • Cena netto: 119,14 zł / szt. 139,00 zł 125,10 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Stan prawny: 1 marca 2016 r.

Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniający także unormowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy. 

Prezentowana publikacja zawiera aktualny i kompletny komentarz do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po zmianach które weszły w życie w 2015 r. Opracowanie uwzględnia również unormowania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Książka nie tylko przedstawia interpretację przepisów normatywnych, lecz opisuje także praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w pracy zawodowej archeologa - kierownika badań archeologicznych i architektonicznych.

W publikacji przytoczono najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące wykładni poszczególnych przepisów ustawy, zwrócono uwagę na rozbieżności w interpretacji omawianych regulacji oraz odmienne podejście służb konserwatorskich w poszczególnych regionach Polski.

Spis treści:

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) | str. 43

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 45

Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków | str. 90

Rozdział 2a. Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury | str. 150

Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach | str. 157

Rozdział 4. Nadzór konserwatorski | str. 276

Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę | str. 306

Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 332

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami | str. 345

Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych | str. 369

Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków | str. 383

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków | str. 399

Rozdział 11. Przepisy karne | str. 407

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 419

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 425

Wykaz aktów normatywnych | str. 431

Wykaz orzecznictwa | str. 437

Bibliografia | str. 445

wydawca: WOLTERS KLUWER SA
autor: Anna Michalak, Artur Ginter
rok wydania: 2016
ilość stron: 452
ISBN: 978-83-264-9618-9.
format: A5
oprawa: twarda