Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1749
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • Cena netto: 127,71 zł / szt. 149,00 zł 134,10 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

STAN PRAWNY: 1 MARCA 2017

Prezentowany komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

W publikacji przedstawiono m.in.:

 • zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz udostępniania ich na rynku krajowym,
 • obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym,
 • zasady i przebieg kontroli oraz postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, a także uprawnienia i obowiązki organów właściwych w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w tym obszarze,
 • przepisy karne penalizujące utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych oraz zagadnienie kar pieniężnych przewidzianych za niestosowanie przepisów ustawy.

Przytaczane poglądy doktryny i orzecznictwa umożliwiają szersze spojrzenie na kwestie stosowania i kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu oraz udostępnianych na rynku krajowym.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników działów prawnych, a także menedżerów firm budowlanych oraz produkujących i sprzedających wyroby budowlane. Będzie pomocna dla kierowników budów, projektantów, architektów, zarządców nieruchomości oraz pracowników nadzoru budowlanego.

Spis treści:

Wykaz skrótów | str. 9
Przedmowa | str. 15
Uwagi wstępne | str. 17
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych | str. 21

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 23

Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 23
Art. 2. [Definicje legalne] | str. 26
Art. 3. [Rada wyrobów budowlanych] | str. 40

Rozdział 2
Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych | str. 42

Art. 4. [Wprowadzanie do obrotu] | str. 42
Art. 5. [Wpływ norm zharmonizowanych] | str. 46
Art. 6. (uchylony) | str. 54
Art. 6a. [Polskie Centrum Akredytacji] | str. 55
Art. 6b. [Wyznaczanie JOT] | str. 56
Art. 7. (uchylony) | str. 66
Art. 8. [Oznakowanie znakiem budowlanym] | str. 66
Art. 9. [Krajowe oceny techniczne] | str. 122
Art. 10. [Dopuszczenie do jednostkowego zastosowania] | str. 132

Rozdział 2a
Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym | str. 137

Art. 10a. [Obowiązki producenta] | str. 140
Art. 10b. [Upoważnieni przedstawiciele producenta] | str. v142
Art. 10c. [Obowiązki importera] | str. 144
Art. 10d. [Obowiązki sprzedawcy] | str. 145

Rozdział 3
Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz obowiązki tych organów | str. 147

Art. 11. [Struktura organów administracji publicznej właściwych w sprawach wyrobów budowlanych] | str. 147
Art. 12. [Zakres obowiązków organów kontroli i nadzoru] | str. 153
Art. 13. [Prawa i obowiązki WINB] | str. 158
Art. 14. [Prawa i obowiązki GINB] | str. 164
Art. 14a. [Współdziałanie organów] | str. 174
Art. 15. [Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych] | str. 175
Art. 15a. [Kompetencje Prezesa UOKiK] | str. 182

Rozdział 4
Kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych | str. 187

Art. 16. [Wszczęcie kontroli] | str. 187
Art. 17. [Przeprowadzenie kontroli] | str. 196
Art. 18. [Uprawnienia kontrolującego] | str. 206
Art. 19. [Tajność informacji] | str. 216
Art. 20. [Prawo wstępu na teren jednostki kontrolowanej] | str. 222
Art. 21. [Protokół kontroli] | str. 227
Art. 21a. [Odrębny protokół] | str. 232
Art. 21b. [Sprostowania w protokole] | str. 235
Art. 22. [Możliwość dokonania zabezpieczenia dowodów] | str. 238
Art. 22a. [Zabezpieczenie dowodów] | str. 242
Art. 22b. [Termin zabezpieczenia] | str. 246
Art. 22c. [Zabezpieczenie wyrobu budowlanego] | str. 247
Art. 23. [Ochrona kontrolującego] | str. 252
Art. 23a. [Odesłanie] | str. 259
Art. 24. [Upoważnienie] | str. 271
Art. 25. [Badanie wyrobów budowlanych] | str. 276
Art. 26. [Badanie pobranych próbek] | str. 279
Art. 27. [Upoważnienie] | str. 283
Art. 28-29. (uchylone) | str. 285
Art. 30. [Decyzja po kontroli u sprzedawcy] | str. 285
Art. 31. [Decyzja po kontroli u producenta] | str. 290
Art. 31a. [Odkupienie na żądanie] | str. 293
Art. 32. [Decyzja o umorzeniu postępowania] | str. 297
Art. 32a. [Usunięcie niezgodności po wydaniu decyzji] | str. 301
Art. 33. [Strony w postępowaniu] | str. 302

Rozdział 6
Przepisy karne | str. 310

Art. 34. (uchylony) | str. 310
Art. 35. [Utrudnianie lub udaremnianie wykonywania czynności kontrolnych] | str. 310
Art. 35a. (uchylony) | str. 312
Art. 36. [Tryb orzekania] | str. 313

Rozdział 6a
Kary pieniężne | str. 315

Art. 36a. [Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych nienadających się do zastosowania] | str. 315
Art. 36b. [Niezgodne z prawem oznakowanie CE albo znakiem budowlanym] | str. 317
Art. 36c. [Brak wymaganego oznakowania CE lub znaku budowlanego] | str. 317
Art. 36d. [Niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przechowywania właściwych deklaracji] | str. 318
Art. 36e. [Brak wymaganych informacji producenta] | str. 318
Art. 36f. [Brak wymaganych informacji importera] | str. 319
Art. 36g. [Nieudostępnienie dokumentacji właściwemu organowi] | str. 319
Art. 36h. [Odpowiedzialność sprzedawcy za brak oznakowania] | str. 319
Art. 36i. [Obowiązek przechowywania próbki kontrolnej] | str. 320
Art. 36j. [Tryb nakładania kar] | str. 320
Art. 36k. [Egzekucja kar pieniężnych] | str. 324

Rozdział 7
Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe | str. 328

Art. 37. [Zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo budowlane] | str. 328
Art. 38. [Zmiany w ustawie o systemie zgodności z 30.08.2002 r.] | str. 328
Art. 39. [Aprobaty techniczne wg nieaktualnych już przepisów] | str. 329
Art. 40. [Ochrona praw nabytych] | str. 329
Art. 41. [Obowiązywanie dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 330
Art. 42. [Wejście w życie ustawy] | str. 330

Załączniki
Załącznik nr 1. Wzór znaku budowlanego | str. 332
Załącznik nr 2. (uchylony) | str. 332

Akty prawne | str. 333
Orzecznictwo | str. 337
Bibliografia | str. 341

 

wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
autor: H.Kisilowska, J.Smarż
rok wydania: 2017
ilość stron: 348
format: 15 x 21 cm
ISBN: 978-83-8107-258-8.
okładka: twarda