Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

  • szt.
  • 110,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy dotyczącej wód opadowych. Przedstawiono w niej usystematyzowany przegląd aktualnego stanu wiedzy nt. metod planowania i projektowania  procesów oraz urządzeń obejmujących odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych.

Spis treści:

1. Wstęp

Literatura

2. Charakterystyka wód deszczowych

2.1.Metody prognozowania ilości wód deszczowych

2.2.Jakość wód deszczowych

2.2.1.Źródła zanieczyszczeń wód deszczowych

2.2.2.Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych

2.2.3.Czynniki wpływające na charakterystykę jakościową (skład) ścieków deszczowych

Literatura

3. Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych 

Literatura

4. Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi

Literatura

5. Sposoby odprowadzania wód deszczowych

5.1.Zbiorcza kanalizacja deszczowa

5.2.Naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych

5.2.1.Wprowadzenie

5.2.2.Muldy podłużne

5.2.3.Rowy odwadniające

5.2.4.Zbiorniki odparowujące

5.3.Infiltracja i retencja wód deszczowych

5.3.1.Charakterystyka ogólna

5.3.2.Systemy infiltracji powierzchniowej

5.3.3.Systemy infiltracji z retencją powierzchniową na terenach zielonych

5.3.3.1. Infiltracja wody deszczowej z niecek chłonnych

5.3.3.2. Infiltracja wody deszczowej ze zbiorników chłonnych (infiltracyjno-retencyjnych)

5.3.4.Systemy infiltracji podziemnej

5.3.4.1. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem studni chłonnych

5.3.4.2. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem rigoli

5.3.4.3. Infiltracja podziemna wód deszczowych wraz z retencją

5.3.5.Systemy retencji wód deszczowych

Literatura

6. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych

6.1.Sposoby uzyskania i dobór parametrów opadu miarodajnego w zależności od sposobu odprowadzania wód deszczowych i potencjału zagrożenia

6.2.Metody obliczeniowe kanalizacji deszczowej

6.2.1.Metoda granicznych natężeń (MGN)

6.2.2.Metoda stałych natężeń (MSN)

6.2.3.Metoda maksymalnych natężeń (MMN)

6.3. Uwarunkowania pozwalające zastosować naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych

6.4.Metody wymiarowania urządzeń do retencji oraz infiltracji wód deszczowych i jej wielkości

6.4.1.Wymiarowanie rowów odwadniających

6.4.2.Wymiarowanie zbiornika odparowującego

6.4.3.Wymiarowanie urządzeń infiltracji powierzchniowej

6.4.4.Wymiarowanie zbiorników retencyjnych

6.5.Sposoby zabezpieczania urządzeń do sztucznej infiltracji przed kolmatacją

Literatura

7.Osady powstające w systemach kanalizacji deszczowej

7.1.Charakterystyka ogólna

7.2.Obiekty systemu kanalizacji deszczowej, w których zachodzi proces sedymentacji zawiesin

7.2.1.Wpusty deszczowe uliczne i sieć kanałów

7.2.2.Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych

7.3.Charakterystyka osadów w świetle dotychczasowych badań

7.3.1.Charakterystyka ilościowa osadów

7.3.2.Właściwości fizyczno-chemiczne osadów ze ścieków opadowych

7.4.Charakterystyka i ocena jakości osadów na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych na terenie Białegostoku

7.4.1.Dane o obiektach wytypowanych do badań

7.4.2.Charakterystyka jakościowa osadów z wpustów ulicznych

7.4.2.1. Właściwości fizyczne osadów

7.4.2.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów

7.4.3. Charakterystyka jakościowa osadów z urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych

7.4.3.1. Właściwości fizyczne osadów

7.4.3.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów

7.4.4.Ocena jakości osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających

7.4.5.Charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów systemu kanalizacji deszczowej

7.4.5.1. Znaczenie sanitarne oceny wpływu organizmów chorobotwórczych na jakość osadów

7.4.5.2. Procesy biologiczne zachodzące w przewodach kanalizacyjnych

7.4.5.3. Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznych i parazytologicznych do oceny stanu sanitarnego osadów

7.4.5.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i parazytologiczne w osadach z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe

7.4.5.5. Ocena sanitarna osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe

7.5.Problemy eksploatacyjne i sposoby postępowania z osadami pochodzącymi z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej

7.5.1.Zarys problemu

7.5.2.Klasyfikacja osadów z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej

7.5.3.Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe

7.5.3.1. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i postępowanie z powstającymi w nich osadami

7.5.3.2. Eksploatacja urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych

Literatura

8. Zielona infrastruktura w obszarach zurbanizowanych

8.1.Zasadność zielonej infrastruktury w obszarach zurbanizowanych

8.2.Dachy zielone

8.2.1.Charakterystyka ogólna

8.2.2.Funkcje i cele zielonego dachu

8.2.3.Budowa zielonych dachów oraz stawiane im wymagania projektowe

8.3.Ściany zielone (ogrody wertykalne)

8.3.1.Rozwiązania ogrodów wertykalnych oraz stawiane im wymagania projektowe

8.3.2.Przykłady zastosowań ogrodów wertykalnych na świecie i w Polsce

8.4.Podsumowanie

Literatura

9. Podczyszczanie wód deszczowych

9.1.Metody określania stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zależności od charakterystyki zlewni

9.2.Technologie możliwe do zastosowania w podczyszczaniu wód deszczowych

9.2.1.Informacje wstępne

9.2.2.Sedymentacja

9.2.3.Filtracja

9.2.4.Flotacja

9.2.5.Koalescencja

9.2.6.Rozkład biologiczny w ożywionej strefie gleby

9.3.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych

9.3.1.Wprowadzenie

9.3.2.Urządzenia do oczyszczania wód we wpustach ulicznych

9.3.3.Koryta filtracyjne z substratem

9.3.4.Filtry gruntowe

9.3.5.Separatory zanieczyszczeń cięższych od wody (osadniki i piaskowniki)

9.3.6.Separatory substancji lżejszych od wody

9.3.7.Pasaże roślinne

9.3.8.Stawy sedymentacyjne 

9.3.9. Hydrofitowe oczyszczanie wód opadowych

9.3.10.Kompaktowe urządzenie zespołowe

9.4.Dobór urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia

9.4.1.Zasady doboru urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych

9.4.2.Wymiarowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych

9.4.2.1. Separatory piasku (piaskowniki)

9.4.2.2. Separatory cieczy lekkich

9.4.2.3. Osadniki wód deszczowych

9.4.2.4. Pasaż roślinny

9.4.2.5. Staw sedymentacyjny

9.4.2.6. Osadnik szlamowy

Literatura

10. Hydroseparator – przelew burzowy o zakrzywionej koronie

10.1.Przelewy burzowe – źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych

10.2.Historia rozwoju i charakterystyka hydroseparatora

10.3.Badania hydrauliczne na modelu hydroseparatora typu Vortex

Literatura

11.Formy wykorzystania wód deszczowych

11.1.Wprowadzenie

11.2. Wykorzystywanie wód opadowych do kształtowania i zasilania elementów krajobrazu lokalnego

11.3.Wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych

11.4.Wykorzystywanie wód opadowych w gospodarstwach domowych

Literatura

Wybrane rysunki w wersji kolorowej

 

wydawca: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
autor: Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski
rok wydania: 2019
ilość stron: 352
format: B5

ISBN 978-83-60956-59-5
okładka twarda