Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 450
 • Producent: C.H.Beck Sp.z o.o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
 • szt.
 • Cena netto: 127,71 zł / szt. 149,00 zł 134,10 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem

Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house.
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.
 

Publikacja to praktyczny komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house.

Jest to pierwsze na rynku opracowanie dotyczące regulacji in-house, która jest dopiero wdrażana do polskiego systemu prawnego. Daje ona jednostkom sektora finansów publicznych szczególne uprawnienie polegające na udzielaniu pewnym podmiotom zamówień z tzw. wolnej ręki

Publikacja zawiera omówienie bardzo obszernej zmiany wprowadzonej ustawą z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.), która reguluje następujące rodzaje zamówień in-house:

 • zamówienia publiczne udzielane podmiotom kontrolowanym;
 • zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go zamawiającemu (odwrócona relacja typu in-house);
 • zamówienia publiczne udzielane pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tego samego zamawiającego (siostrzana relacja typu in-house);
 • zamówienia publiczne udzielane podmiotowi kontrolowanemu wspólnie przez kilku zamawiających (zamówienie in-house w ramach tzw. wspólnej kontroli);
 • powierzenie zadania w ramach współpracy między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych (tzw. współpraca horyzontalna niezinstytucjonalizowana);

oraz, która określa warunki zastosowania zamówień in-house (które muszą być spełnione łącznie):

 • instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, podobną do kontroli jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
 • ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą;
 • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.). 

Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części: 

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem zawiera omówienie m.in. zagadnień dotyczących:

 • źródeł prawa,
 • przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki in-house,
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • podwykonawstwa,
 • zmian postanowień umowy,
 • zakończenia umowy,
 • środków odwoławczych,
 • kontroli zamówień in-house.

Część II. Wzory pism zawiera m.in.:

 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi,
 • zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie oszacowania wartości zamówienia z wolnej ręki,
 • regulamin pracy komisji przetargowej.

Celem niniejszej publikacji jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house, czyli bezprzetargowego zlecania zadań przez podmioty publiczne. W sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów.

Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecana jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla pracowników administracji publicznej.

Spis treści w załączniku poniżej.
 
wydawca: C.H.Beck
red: Jakub Pawelec
rok wydania: 2016
ilość stron: 260
format: A5
ISBN:978-83-255-9033-8.
okładka: miękka

 

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2016 r. do 1 listopada 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa zamówień publicznych,
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych,
 • ustawy o gospodarce komunalnej,
 • ustawy o finansach publicznych.

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.