Błyskawica 09/2016. Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu.

  • szt.
  • 12,00 zł 10,80 zł / szt.
BŁYSKAWICA jest wydawnictwem miesięcznym - ukazuje się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.
nr 09/2016 na dzień 30 września 2016 r.
Zawiera:
  • wybrane ceny czynników produkcji :

          - stawki robocizny kosztorysowej (netto i brutto dla 6-ciu rodzajów robót),

          - ceny materiałów (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych),

          - ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego

  • wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych:

          - ceny robót inżynieryjnych,

          - ceny robót budowlanych,

          - ceny robót instalacyjnych,

          - ceny robót elektrycznych.

  • wskaźniki i prognozy zmian cen modelowych obiektów budownictwa mieszkaniowego
  • wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku)

Ceny materiałów publikowane są jako średnie krajowe ceny nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu. Tak podane informacje umożliwiają stronom swobodę wyboru sposobu kalkulowania cen robót w kosztorysie.
Ceny pracy sprzętu uwzględniają koszty jednorazowe obliczone na podstawie cen usług jednorazowych zebranych z rynku. W cenach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego „przerzutów” oraz koszty montażu i demontażu maszyn.

Wybrane ceny jednostkowe robót zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów (KNR, KNNR) oraz średnich krajowych stawek robocizny, cen nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku.

W Błyskawicy publikowane są wskaźniki i prognozy zmian cen 1 m2 p.u. modelowych obiektów budownictwa mieszkaniowego z wyszczególnieniem wynikających z notowań i prognozowanych przez SEKOCENBUD procentowych zmian cen dla następujących rodzajów robót w tych obiektach:
•    roboty ogólnobudowlane,
•    roboty instalacji sanitarnych,
•    roboty instalacji elektrycznych.
Celem tej części jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych danych do waloryzacji i prognozowania cen w okresach krótkoterminowych, a głównie umożliwienie deweloperom i spółdzielniom mieszkaniowym pobierania zaliczek i rozliczania w cyklach miesięcznych wkładów pieniężnych na budowę mieszkań i domów jednorodzinnych.
Od numeru styczniowego 2016 r. rozpoczęto publikację cen jednostkowych budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego GARDA (cz.XI)

Informacje zawarte w wydawnictwie Błyskawica służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną oraz szybkiego prezentowania ruchu cen w budownictwie.