IWNB 3 kwartał 2022 Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane cz.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  • szt.
  • 118,00 zł / szt.

na indywidualne zamówienie mailem

IWNB - Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane
3 kwartał 2022

Publikacja pt. ?Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane - IWNB" ukazuje się w dwóch częściach:

Część I - Budynki

Część II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

Część II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W części drugiej- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawione są wskaźniki cenowe dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, dróg, mostów, wiaduktów, obiektów sportowych i rekreacyjnych i in.

Informacyjny zestaw wskaźników:

zapewnia orientację:

  • w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyj­ne i elementy scalone,

służy:

  • inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich lub ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców,
  • gminom za podstawę opracowania prognozy skutków finansowych ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części wydatków na infrastrukturę techniczną należącą do zadań gminy,
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw lub osób fizycznych,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

 

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów i ich fragmentów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. Zestaw dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje budowle inżynierii lądowej i wodnej w ujęciu zadaniowym, druga wskaźniki na obiekty sieciowe, trzecia roboty remontowe i modernizacyjne.
Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS Sp.z o.o.
rok wydania: 2022 r.
ilość stron: 236
format: 20,5 x 14,5 cm
ISSN: 1231-6253

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik