Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2239
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 52,50 zł

Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę.

W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania krajobrazu we współczesnych procesach rozwojowych. Omówiono ochronę prawną krajobrazu w Polsce w kontekście przeciwdziałania jego zagrożeniom, sprecyzowano zakres merytoryczny studiów krajobrazowych koniecznych do przeprowadzania w ramach ocen oddziaływania na środowisko, podkreślono ich znaczenie. W drugiej części książki omówiono studia przypadków badań krajobrazowych dla wybranych wielkich inwestycji, w których autorka brała udział.

Spis treści
1. Wprowadzenie / 7

2. Inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe jako źródła potencjalnych zagrożeń krajobrazowych / 9
2.1. Potrzeba rozwoju gospodarczego / 9
2.2. Rodzaje i klasyfikacja inwestycji mogących szkodzić krajobrazowi / 12
2.3. Przykłady wielkich inwestycji / 14
2.4. Zagrożenia krajobrazu – dobra wspólnego. Ujęcie ogólne / 22
2.5. Zagrożenia krajobrazu wielkimi inwestycjami – co obserwujemy? / 23
2.6. Wyzwania dotyczące ochrony krajobrazu / 25

3. Ochrona prawna a zagrożenia krajobrazu w Polsce / 28
3.1. Krytyczna ocena prawnej ochrony krajobrazu w Polsce / 28
3.2. Ochrona krajobrazu w kontekście dokumentów ogólnych / 30
3.3. Ochrona krajobrazu w dokumentach planistycznych / 32
3.4. Ochrona krajobrazu w ocenach środowiskowych / 34
3.5. Ochrona krajobrazu w kontekście partycypacji społecznej / 36
3.6. Ochrona krajobrazu w „ustawie krajobrazowej” – ocena krytyczna  / 42

4. Studia krajobrazowe dla wielkich inwestycji / 44
4.1. Metody stosowane w OOŚ – ujęcie ogólne / 44
4.2. Studia krajobrazowe – ujęcie ogólne / 45
4.3. Potrzeba studiów krajobrazowych w OOŚ / 46
4.4. Etapy studiów krajobrazowych w OOŚ / 49
4.4.1. Ujęcie ogólne / 49
4.4.2. Studia wyjściowe / 50
4.4.3. Właściwa ocena ekspercka / 55

5. Studium przypadków / 73
5.1. Uzasadnienie wyboru i metod ocen przypadków / 73
5.2. Obwodnica Augustowa (Rospuda) / 77
5.2.1. Wprowadzenie – przedmiot oceny oddziaływania na krajobraz / 77
5.2.2. Geneza oceny oddziaływania na krajobraz / 78
5.2.3. Zastosowana metoda oceny oddziaływania na krajobraz / 80
5.2.4. Szczegółowy opis oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz / 81
5.3. Elektrownia węglowa pod Pelplinem / 118
5.3.1. Wprowadzenie – przedmiot oceny oddziaływania na krajobraz / 118
5.3.2. Zastosowana metoda oceny oddziaływania na krajobraz / 119
5.3.3. Szczegółowy opis oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz / 119
5.4. Farma wiatrowa „Malbork” / 152
5.4.1. Wprowadzenie / 152
5.4.2. Zastosowana metoda weryfikacji oceny oddziaływania na krajobraz / 153
5.4.3. Wnioski z ekspertyzy dotyczące oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz / 155
5.5. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni / 167
5.5.1. Historia OOŚ Trasy Kwiatkowskiego / 167
5.5.2. Opis zagrożonego krajobrazu / 171
5.5.3. Opis planowanej trasy pod kątem zagrożeń dla krajobrazu / 171
5.5.4. Studium architektoniczno-krajobrazowe ochrony TPK / 173
5.5.5. Ocena skutków krajobrazowych / 173
5.5.6. Środki łagodzące / 178
5.5.7. Projekt po zmianach / 185
5.5.8. Niepowodzenia / 191
5.5.9. Niewykorzystane szanse / 193
5.5.10. Podsumowanie / 194
5.6. Przeprawa mostowa pod Wyszogrodem / 194
5.6.1. Historia OOŚ przeprawy mostowej pod Wyszogrodem / 194
5.6.2. Opis zagrożonego krajobrazu i krajobrazu kulturowego  / 195
5.6.3. Opis planowanej przeprawy pod kątem zagrożeń dla krajobrazu / 196
5.6.4. Ocena skutków krajobrazowych / 199
5.6.5. Środki łagodzące  / 200
5.6.6. Studium geotechniczno-architektoniczne / 201
5.6.7. Projekt po zmianach / 202
5.6.8. Niepowodzenia w unikaniu skutków / 205
5.6.9. Niewykorzystane szanse związane z OOŚ / 206
5.6.10. Podsumowanie przypadku / 208

6. Podsumowanie i wnioski / 209
Literatura / 213
Streszczenie / 223
Summary / 224

 

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
autor: Aleksandra Sas-Bojarska
ilość stron: 224
ISBN: 978-83-7348-720-8