Poradnik rzeczoznawcy budowlanego tom II

  • szt.
  • 120,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Poradnik rzeczoznawcy budowlanego tom II

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 2,
Problemy techniczno – prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych.

Niniejsza praca stanowi drugą część planowanego cyklu opracowań o charakterze poradnikowym przeznaczonych, przede wszystkim dla rzeczoznawców budowlanych, którzy
spełniają szczególnie ważną rolę w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowalnych na wszystkich etapach, inwestycyjnego i eksploatacyjnego, procesu budowlanego.
W książce, na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z diagnostyką techniczną licznej grupy obiektów budowlanych, w których występowały również problemy w zakresie posadowienia – przedstawiono szeroki zakres zagadnień, które mogą być przydatne w praktycznej realizacji zadań rzeczoznawcy budowlanego.
Praca zawiera 11 rozdziałów poruszających:
● Zagadnienia przepisów prawa regulujących zasady diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, miedzy innymi: identyfikację rodzajową obiektów budowlanych oraz problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych;
● Zagadnienie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane w procesach: inwestycyjnym i eksploatacyjnym – ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania podstawowe dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych, ich właściwości,
stanu technicznego i estetycznego oraz procesu zmiany tego stanu;
● Zagadnienia gruntów budowlanych, obejmujące: podział gruntów, ich klasyfikację i nazewnictwo, cechy fizyczne, parametry wytrzymałościowe, problem gruntów ekspansywnych
i gruntów antropogenicznych, w tym ich podział, metody ulepszania, problem osiadania obiektów budowlanych oraz zagadnienie stosowania geosyntetyków w budownictwie;
● Zagadnienia ogólnej charakterystyki uwarunkowań i sposobów posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące: czynniki determinujące posadowienie obiektu budowlanego, zagadnienie współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym, rodzaje stosowanych fundamentów (z uwagi na sposób przekazywania obciążenia z konstrukcji na podłoże i głębokość posadowienia) oraz ogólną charakterystykę fundamentów bezpośrednich i fundamentów pośrednich;
● Zagadnienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące,
miedzy innymi: uwarunkowania prawne ustalania ww. warunków, w tym zakres czynności wykonywanych przy ich ustalaniu dla rożnych kategorii geotechnicznych, wymagania odnoszące się do formy przedstawiania ww. warunków, podstawowe informacje o badaniach geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, istotne problemy dotyczące ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, w tym problem uprawnień do sporządzania dokumentacji geotechnicznych w budownictwie;
● Podstawy diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, między innymi:
istotę bezpieczeństwa obiektów budowlanych w planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, zagadnienia zagrożeń bezpieczeństwa, w tym inżynierii bezpieczeństwa oraz monitorowania i diagnostyki stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych na poszczególnych etapach, szeroko rozumianego, procesu budowlanego, z wyeksponowaniem problemów diagnostyki budowlanej oraz rozwinięciem zagadnienia diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych;
● Procedurę oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych, w tym w szczególności wynikającej ze zmiany warunków ich posadowienia;
● Zagadnienia napraw warunków posadowienia oraz napraw uszkodzeń i zniszczeń konstrukcji
obiektów budowlanych wynikających ze zmiany warunków ich posadowienia.
Należy w szczególności podkreślić, że istotność problematyki związanej z badaniami podłoża, oceną uzyskanych wyników oraz sposobem ich wykorzystania w procesie projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych, dla bezpieczeństwa tych obiektów – wskazuje na konieczność ścisłej współpracy inżynierów budownictwa (projektujących konstrukcje obiektów budowlanych oraz ich posadowienie,            w określonych warunkach środowiskowych) ze specjalistami z zakresu geotechniki.

Publikacje z serii pod nazwą poradnika dla rzeczoznawców budowlanych są objęte patronatem nw. wymienionych instytucji:
● Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
● Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
● Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Autor opracowania: Adam BARYŁKA

Stan prawny na 18.03.2019 r.

Okładka: miękka

Ilość stron: 707

ISBN:978-83-944607-6-1