Sekocenbud BCD Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych 2 kwartał 2024; zeszyt 30/2024

 • szt.
 • 100,00 zł / szt.

 

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD 2 kwartał 2024; zeszyt 30/2024

Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wydawnictwo umożliwia ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie cen jednostkowych robót w ujęciu systemowym są:

 • klasyfikacja robót drogowych - opracowanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowanie - OWEOB ?Promocja?, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I ?Budowa? Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych - opracowanie - OWEOB ?Promocja?,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych - według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych stanowi podstawę do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich - w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe ? przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2024 r.
format: A5
ilość stron: 76
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik